Title event 凛冬夜曲.png
 • 活动分为个人任务与全服任务两种任务,全服任务为所有服务器共享进度与奖励。
 • 个人任务一共两项,完成漆黑的因果任意结局,以及为全服进度注入一次助力积分,当两项个人任务完成后,可领取一份一次性的个人奖励,同时解锁全服奖励的领取权限。
 • 未完成个人任务情况下,全服奖励激活后无法领取,在完成个人任务后即可领取已激活的全服奖励,活动结束后,满足领奖条件但未领取的奖励将通过邮件发放。

活动时间

开始 结束 备注
2019年12月04日 10:00 2020年01月05日 7:00

活动奖励

条件 奖励 备注
完成结局并首次上传积分
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×50
全服进度500万
 • Item 友情点数.png
  Item rare 蓝.png
  友情点数 ×600
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×10000
全服进度1233万
 • Item 染色剂.png
  Item rare 蓝.png
  染色剂 ×1
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×15
 • Item 大型余烬组.png
  Item rare 橙.png
  大型余烬组 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×20000
全服进度1777万
 • Item 纪念券.png
  Item rare 紫.png
  纪念券 ×500
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×20
 • Item 随机界限突破材料.png
  Item rare 橙.png
  界限突破组 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×50000
全服进度2500万
 • Item 杰诺尔.png
  Item rare 金.png
  杰诺尔
 • Item 知更鸟银像.png
  Item rare 金.png
  知更鸟银像
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×77777
avatar