Title event 周年邀约.png

在零的建议下,指挥使将去邀请晏华、芙罗拉、钟函谷等人,一起筹办一个盛大的周年舞会!

活动说明

 • 活动时间:2018年11月21日维护后 - 2018年12月5日7:00
 • 可以和晏华、芙罗拉、菲尼克、钟函谷、零、濑由衣一起完成庆典舞会的准备。从11月21日-11月26日,每天将会开启一位角色的章节,每日早上7:00开启;
 • 在特定章节之外,还有通用的章节“整理会场”,可以随时参加;
 • 活动有专属的体力值,进行章节中的行动,需要消耗体力。每个章节都可能出现不同的路线,找到正确路线完成最后的事件,即可完成当前章节。体力值可以通过在活动专属商店中购买道具“体力果汁”来补充,如果活动结束后尚有未使用的体力果汁,将按1:2的比例转化为欧泊;

活动奖励

 • 进行章节中的行动即可获得假面羽毛、金币、余烬等奖励。其中在宝箱和事件行动中,需要参与行动的神器使巡查、建设或者开发力总和达到要求,否则只能获得少量奖励;
 • 参与行动的神器使如果链接了周年专属影装,可以获得额外20%的假面羽毛加成;
 • 完成邀约特殊剧情,还可以额外获得假面羽毛、周年券(用于特殊隙间召唤)、周年特典CG等奖励;
 • 假面羽毛可以在专属商店中兑换S级神器使伊斯卡里奥、周年专属影装、周年券等丰富物资;
 • 专属商店将在活动结束后,额外持续2周,直到2018年12月19日早上7:00关闭。指挥使可以从战术终端中的兑换商店入口进入。专属商店关闭后,假面羽毛将会按1:100的比例转化为金币,通过邮件发放。

兑换商店

名称 次数 兑换 备注
Item 伊斯卡里奥.png
Item rare 金.png
伊斯卡里奥
1
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×400
重复兑换转换为
 • Item S级记忆结晶.png
  Item rare 紫.png
  S级记忆结晶 ×3
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
Item 伊斯卡里奥碎片.png
Item rare 紫.png
伊斯卡里奥碎片 ×5
20
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×40
Item 周年券.png
Item rare 金.png
周年券
6
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×50
可以在天穹的圣歌中进行一次记忆开启
Item 庆典手册.png
Icon 稀有 style.png
Item rare 紫.png
庆典手册
1
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×150
Item 染色剂.png
Item rare 蓝.png
染色剂
2
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×50
Item 灵魂核心.png
Item rare 紫.png
灵魂核心
10
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×30
Item 祝祷余烬・大.png
Item rare 紫.png
祝祷余烬・大
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×30
Item 圣器余烬・大.png
Item rare 紫.png
圣器余烬・大
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×30
Item 赦免余烬・大.png
Item rare 紫.png
赦免余烬・大
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×30
Item 幻力导体.png
Item rare 紫.png
幻力导体
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×40
Item 虚数魔方.png
Item rare 紫.png
虚数魔方
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×40
Item 神器遗骸.png
Item rare 紫.png
神器遗骸
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛 ×40
Item 体力果汁.png
Item rare 蓝.png
体力果汁
20
Item 晶钻.png
Item rare 橙.png
晶钻 ×100
可以在周年邀约活动中回复100点体力值
活动道具
Item 假面羽毛.png
Item rare 金.png
假面羽毛
通过周年邀约活动获得
avatar