Title event 庭域之争.png
这篇文章需要扩展。你可以帮助永远的7日之都维基来 扩写它

活动说明

 • 活动时间:2021年5月19日维护后 - 2021年6月15日23:00(第一赛季)
 • 活动时间:2021年9月8日维护后 - 2021年10月5日23:00(第二赛季)
 • 活动时间:2021年12月29日维护后 - 2022年1月26日23:00(第三赛季)
 • 活动时间:2022年8月10日维护后 - 2022年9月7日23:00(第四赛季)

赛程说明

 • 本次庭域之争活动将分为4周4个阶段:预选赛起始、预选赛冲刺、正赛淘汰赛、正赛总决赛。其中仅活动开始前1周至预选赛冲刺阶段已经加入庭域的指挥使可以报名参加庭域之争活动,报名成功后将无法退出庭域,也不会被移出庭域。
 1. 预选赛起始阶段:本阶段将开放逃生、对决关卡,指挥使需要通过逃生关卡收集稳态瓶,再利用稳态瓶进入对决关卡来获取庭域积分,是积分的初始积累阶段;
 2. 预选赛冲刺阶段:本阶段将额外开放难度更高的猛攻、清剿关卡,指挥使可通过猛攻关卡更快速地收集稳态瓶,再利用稳态瓶进入清剿关卡来获取大量庭域积分,最终会以50%积分排名为分组线划分为A\B两组;
 3. 正赛淘汰赛阶段:本阶段仅开放防御、续行关卡,每日处于A\B组的庭域将分别进行组内两两匹配,由当日获得的庭域积分决定胜负关系,相同胜场的庭域将被优先匹配为对手。最终至少获得3胜的庭域可以进入下一阶段,其余则被淘汰。被淘汰的庭域可以继续参与庭域之争活动,但获得的庭域积分不再进入阶段排行榜;
 4. 正赛总决赛阶段:本阶段额外开放难度更高的千击、血战关卡。总决赛阶段每日将依据庭域总积分淘汰积分排名位于后50%的庭域。被淘汰的庭域可以继续参与庭域之争活动,但获得的庭域积分不再进入阶段排行榜。最终根据结算时的积分排名决定庭域在本次庭域之争活动中的名次。

稳态瓶捐赠

 • 活动期间庭域成员可在庭域之争活动界面向庭域捐献稳态瓶,捐献稳态瓶数每达到6个即可获得1次庭域之争福袋的随机奖励,庭域主理人可在庭域之争活动成员名册面板中管理稳态瓶的使用权限。请注意:使用庭域稳态瓶参与清剿、血战关卡时获得的物品奖励将减少,且庭域成员进入关卡时将优先消耗个人稳态瓶。

活动奖励

 • 活动包含每日任务和成就任务两种任务类型。达成任务要求后,可领取相应奖励。奖励包含黑色硬币和庭域之争福袋。
 • 活动期间将限时开启庭域之争兑换商店,可消耗金币兑换黑色硬币、精神力药剂等奖励,还可以使用黑色硬币兑换增幅碎片。
 • 活动期间将限时开启对决竞猜玩法,可通过活动栏的对决竞猜界面入口参与竞猜。使用黑色硬币可在每道竞猜问题的2个选项中选择1个进行竞猜,消耗不同数量的黑色硬币能在竞猜获胜后获得记忆结晶碎片、万物因子等更多奖励。
 • 活动期间,每日23:00关卡将暂时关闭,23:30开始结算积分、竞猜等并发放当日奖励。请注意:每日23:00 - 次日7:00获得的积分会被统计到次日积分中,系统将于7:00 - 7:15进行积分同步,此时关卡暂不开放。

战斗关卡

关卡消耗品奖励
潜行
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×30
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×1
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×30
对决
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×20
 • Item 精神力.png
  Item rare 橙.png
  精神力 ×120
 • Item 贡献值.png
  Item rare 紫.png
  贡献积分
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×120
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×4
猛攻
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×40
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×2
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×40
清剿
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×5
 • Item 精神力.png
  Item rare 橙.png
  精神力 ×30
 • Item 贡献值.png
  Item rare 紫.png
  贡献积分
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×30
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×1
防御
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×30
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×1
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×45
续行
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×5
 • Item 精神力.png
  Item rare 橙.png
  精神力 ×30
 • Item 贡献值.png
  Item rare 紫.png
  贡献积分
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×45
千击
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×40
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×2
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×60
血战
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×20
 • Item 精神力.png
  Item rare 橙.png
  精神力 ×120
 • Item 贡献值.png
  Item rare 紫.png
  贡献积分
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×180
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×4
关卡消耗品奖励
潜行
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×30
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×1
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×30
对决
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×5
 • Item 精神力.png
  Item rare 橙.png
  精神力 ×30
 • Item 贡献值.png
  Item rare 紫.png
  贡献积分
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×30
猛攻
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×40
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×2
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×1
清剿
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×12
 • Item 精神力.png
  Item rare 橙.png
  精神力 ×120
 • Item 贡献值.png
  Item rare 紫.png
  贡献积分
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×4
防御
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×30
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×1
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×45
续行
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×5
 • Item 精神力.png
  Item rare 橙.png
  精神力 ×30
 • Item 贡献值.png
  Item rare 紫.png
  贡献积分
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×45
千击
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×40
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×2
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×1
血战
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×12
 • Item 精神力.png
  Item rare 橙.png
  精神力 ×120
 • Item 贡献值.png
  Item rare 紫.png
  贡献积分
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×4


赛程安排

阶段 开放关卡 结算
预选赛初始 稳态瓶关卡 潜行
积分关卡 清剿
预选赛冲刺 稳态瓶关卡 潜行、猛攻 结束时分A/B组
积分关卡 对决、清剿
正赛淘汰赛 稳态瓶关卡 防御 获得3胜即可晋级
积分关卡 续行
正赛总决赛 稳态瓶关卡 防御、千击 每日前50%晋级
积分关卡 续行、血战

活动奖励

条件 奖励
日常任务 通关1次任意关卡
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×1
通关3次任意关卡
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×2
通关6次任意关卡
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×3
累计获取6个稳态瓶
Item 贡献值.png
Item rare 紫.png
贡献积分 ×200
累计获取12个稳态瓶
Item 贡献值.png
Item rare 紫.png
贡献积分 ×400
完成任意3个每日活动任务
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×50
完成全部每日活动任务
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×100
成就任务 完成3次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×50
完成5次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×50
完成10次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×50
完成15次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×50
完成20次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×50
完成30次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×100
完成40次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×100
完成50次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×100
完成60次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×100
完成75次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×150
完成90次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×150
完成105次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×150
完成120次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×150
完成135次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×150
完成150次任意关卡
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×150
累计获取4个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×1
累计获取12个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×1
累计获取20个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×1
累计获取28个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×2
累计获取40个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×2
累计获取60个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×2
累计获取80个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×2
累计获取120个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×3
累计获取160个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×3
累计获取200个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×3
累计获取240个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×3
累计获取280个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×3
累计获取320个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×3
累计获取360个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×3
累计获取400个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×3
累计获取480个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×3
累计获取520个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×3
累计获取600个稳态瓶
Item 石上三年福袋.png
Item rare 金.png
庭域之争福袋 ×3

阶段奖励

条件奖励
每日奖励预选赛初始第1-10名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×3
第11-100名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×2
第101-2000名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×1
预选赛冲刺第1-10名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×6
第11-100名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×4
第101-2000名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×2
正赛淘汰赛胜利
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×6
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×1
失败
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×3
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×1
正赛总决赛A组当日参赛奖励(第一天)
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×200
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×6
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×1
A组当日参赛奖励(第二天)
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×200
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×12
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×1
A组当日参赛奖励(第三天)
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×200
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×18
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×2
A组当日参赛奖励(第四天)
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×200
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×24
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×2
A组当日参赛奖励(第五天)
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×200
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×30
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×3
A组当日参赛奖励(第六天)
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×200
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×36
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×3
A组当日参赛奖励(第七天)
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×200
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×3
B组当日参赛奖励(第一天)
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×5
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第二天)
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×5
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第三天)
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×5
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第四天)
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×5
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第五天)
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×5
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第六天)
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×5
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第七天)
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×5
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×9
预选赛初始第1-3名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×24
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×240
第4-10名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×18
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×180
第11-100名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×12
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×120
第101-1000名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×8
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×80
第1001-2000名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×6
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×60
预选赛冲刺第1-3名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×24
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×240
第4-10名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×18
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×180
第11-100名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×12
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×120
第101-1000名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×8
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×80
第1001-2000名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×6
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×60
正赛淘汰赛A组第1-3名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×1000
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×4
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×6
A组第4-10名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×800
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×3
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×4
A组第11-100名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×600
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×2
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×3
A组第101-1000名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×400
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×1
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×2
B组第1-3名
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×25
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×12
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×6
B组第4-10名
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×20
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×9
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×4
B组第11-100名
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×15
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×6
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×3
B组第101-1000名
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×10
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×3
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×2
正赛总决赛A组第1-3名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×1000
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×5
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×12
A组第4-10名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×800
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×4
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×8
A组第11-100名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×600
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×3
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×6
B组第1-3名
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×25
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×15
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×12
B组第4-10名
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×20
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×12
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×8
B组第11-100名
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×15
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×9
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×6
最终奖励第1-3名
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×120
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×7200
第4-10名
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×90
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×5400
第11-100名
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×60
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×3600
第101-2000名
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×40
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×2400
条件奖励
每日奖励预选赛初始第1-10名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×3
第11-100名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×2
第101-2000名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×1
预选赛冲刺第1-10名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×6
第11-100名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×4
第101-2000名
Item 稳态瓶.png
Item rare 金.png
稳态瓶 ×2
正赛淘汰赛胜利
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×6
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×1
失败
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×3
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×1
正赛总决赛A组当日参赛奖励(第一天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×6
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×1
A组当日参赛奖励(第二天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×12
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×1
A组当日参赛奖励(第三天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×18
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×2
A组当日参赛奖励(第四天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×24
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×2
A组当日参赛奖励(第五天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×30
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×3
A组当日参赛奖励(第六天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×36
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×3
A组当日参赛奖励(第七天)
Item 增幅核心.png
Item rare 金.png
增幅核心 ×3
B组当日参赛奖励(第一天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第二天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第三天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第四天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第五天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第六天)
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片
B组当日参赛奖励(第七天)
Item 增幅碎片.png
Item rare 紫.png
增幅碎片 ×9
预选赛初始第1-3名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×24
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×240
第4-10名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×18
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×180
第11-100名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×12
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×120
第101-1000名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×8
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×80
第1001-2000名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×6
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×60
预选赛冲刺第1-3名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×24
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×240
第4-10名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×18
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×180
第11-100名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×12
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×120
第101-1000名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×8
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×80
第1001-2000名
 • Item 稳态瓶.png
  Item rare 金.png
  稳态瓶 ×6
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×60
正赛淘汰赛A组第1-3名
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×4
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×6
A组第4-10名
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×3
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×4
A组第11-100名
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×2
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×3
A组第101-1000名
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×1
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×2
B组第1-3名
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×12
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×6
B组第4-10名
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×9
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×4
B组第11-100名
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×6
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×3
B组第101-1000名
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×3
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×2
正赛总决赛A组第1-3名
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×5
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×12
A组第4-10名
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×4
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×8
A组第11-100名
 • Item 增幅核心.png
  Item rare 金.png
  增幅核心 ×3
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×6
B组第1-3名
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×15
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×12
B组第4-10名
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×12
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×8
B组第11-100名
 • Item 增幅碎片.png
  Item rare 紫.png
  增幅碎片 ×9
 • Item 石上三年福袋.png
  Item rare 金.png
  庭域之争福袋 ×6
最终奖励第1-3名
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×120
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×7200
第4-10名
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×90
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×5400
第11-100名
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×60
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×3600
第101-2000名
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×40
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×2400
avatar