Title event 异界冠礼.png

这里是意识砌成的高塔,徘徊着无数次轮回失败后残留的梦魇。少女神明默坐在噩梦的囚笼当中,等待着你的到来。

活动说明

 • 活动时间:2021年3月24日维护后 - 2021年4月7日7:00
 • 同一赛季的异界冠礼活动分为「异界冠礼·春」、「异界冠礼·夏」、「异界冠礼·秋」、「异界冠礼·冬」四期,同期的关卡根据难度划分为普通、困难及地狱三个难度模式。通关当前难度模式后,将自动解锁下一个难度模式。
 • 通关「异界冠礼·春」中的关卡副本,可获取包括纱夜「真银之心」时装在内的丰厚奖励。
 • 普通模式中,可使用陌生玩家在内的神器使进行助战;困难模式前10层,仍可使用亲友的神器使进行助战;困难模式第11层起,不可使用助战。
 • 困难模式第11层开始,通关成绩将自动上传并参与当期排行榜的排名。排行榜的排名参考三个因素,照重要性排序由高到低分别为:最高的通关层数、通关最高层数所用时间以及上传该成绩时间(即排名优先比较最高通关层数,同层数时比较通关该层数所用时间,同层数同时间则更早达成该成绩的玩家排名靠前)。
 • 同一赛季内的往期活动将保存各位指挥使的通关进度,指挥使可在下次活动开启期间继续挑战未通关的关卡,但届时将不再开启往期排行榜的争夺。
 • 通关特定层数可获取增幅碎片。增幅碎片可于活动商店购买增益,强化对应神器使的作战能力。刚巧灵三种属性中,一种属性同时最多可配置一个输出属性增益及一个生存属性增益。
 • 使用增幅系统的回收功能可回收所有已购买的增益,并返还等量的增幅碎片。回收功能一天仅可使用一次。

活动奖励

挑战

条件 奖励 备注
普通 1
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×3
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×10000
3
7
9
2
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×10000
4
6
8
5
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×1
 • Item 随机绿色影装.png
  Item rare 绿.png
  自选绿色稀有影装 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×10000
 • Item 增幅碎片・春.png
  Item rare 金.png
  增幅碎片・春
10
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×1
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×10000
11
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×4
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×15000
13
17
19
12
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×4
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×15000
14
16
18
15
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×1
 • Item 随机绿色影装.png
  Item rare 绿.png
  自选绿色稀有影装 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×10000
20
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×1
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×15000
21
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×20000
23
27
29
22
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×20000
24
26
28
25
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×1
 • Item 随机绿色影装.png
  Item rare 绿.png
  自选绿色稀有影装 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×15000
30
 • Item 表情・木偶剧.png
  Item rare 金.png
  表情・木偶剧
 • Item C级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  C级记忆结晶・虚 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×20000
 • Item 增幅碎片・春.png
  Item rare 金.png
  增幅碎片・春
纱夜活动表情
困难 1
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×6
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×1000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×25000
3
2
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×6
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×500
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×25000
4
5
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×25000
6
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×7
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×1200
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
8
7
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×6
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×600
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
9
10
 • Item 真银之心.png
  Item rare 金.png
  真银之心
 • Item B级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  B级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
纱夜时装
11
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×2
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×1500
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×35000
13
12
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×2
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×800
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×35000
14
15
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×35000
16
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×4
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×2000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×40000
18
17
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×4
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×1000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×40000
19
20
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
 • Item A级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  A级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×40000
 • Item 增幅碎片・春.png
  Item rare 金.png
  增幅碎片・春
地狱 1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×50000
2
3
4
5
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
 • Item 重构券组.png
  Item rare 橙.png
  重构券组 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×50000
6
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×60000
7
8
9
10
 • Item 异界冠礼徽章.png
  Item rare 橙.png
  异界冠礼徽章
 • Item S级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  S级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×60000
 • Item 增幅碎片・春.png
  Item rare 金.png
  增幅碎片・春
梦魇 EX
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×77777

排行榜

条件 奖励
排名第1名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×4000
 • Item 称号.png
  Item rare 橙.png
  称号・终焉时隙
排名第2名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×3200
 • Item 称号.png
  Item rare 橙.png
  称号・终焉时隙
排名第3名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×2800
 • Item 称号.png
  Item rare 橙.png
  称号・终焉时隙
排名第4名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×2400
 • Item 称号.png
  Item rare 金.png
  称号・空想囚笼
排名第5名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×2000
 • Item 称号.png
  Item rare 金.png
  称号・空想囚笼
排名第6-10名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×1600
 • Item 称号.png
  Item rare 金.png
  称号・空想囚笼
排名第11-20名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×1400
 • Item 称号.png
  Item rare 紫.png
  称号・妄念沙塔
排名第21-50名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×1200
 • Item 称号.png
  Item rare 紫.png
  称号・妄念沙塔
排名第51-100名
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×1000
 • Item 称号.png
  Item rare 蓝.png
  称号・告罪之声
排名第101名-前1%
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×600
排名前2%-前5%
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×520
排名前6%-前10%
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻 ×400
排名前11%-前20%
 • Item 晶尘.png
  Item rare 金.png
  晶尘 ×2000
排名前21%-前50%
 • Item 晶尘.png
  Item rare 金.png
  晶尘 ×1000
排名前51%-前80%
 • Item 晶尘.png
  Item rare 金.png
  晶尘 ×500
avatar