Title event 指挥使指导认证手册.png

为了引导指挥使的工作,中央庭发布了最新的指导文件一一《指挥使指导认证手册》 ,拿到的指挥使大人请记得查阅,有助于提高工作效率哦!

活动说明

 • 活动时间:2020年12月30日维护后 - 2021年2月10日7:00(第1期)
 • 活动时间:2021年2月10日7:00 - 2021年3月24日7:00(第2期)
 • 活动时间:2021年3月24日7:00 - 2021年5月5日7:00(第3期&延期至2021年5月12日7:00)
 • 活动时间:2021年5月12日7:00 - 2021年6月23日7:00(第4期)
 • 活动时间:2021年6月23日7:00 - 2021年8月4日7:00(第5期)
 • 活动时间:2021年8月4日7:00 - 2021年9月15日7:00(第6期)
 • 活动时间:2021年9月15日7:00 - 2021年10月27日7:00(第7期)
 • 活动时间:2021年10月27日7:00 - 2021年12月7日7:00(第8期)
 • 活动时间:2021年12月7日7:00 - 2022年1月19日7:00(第9期)
 • 活动时间:2022年1月19日7:00 - 2022年3月2日7:00(第10期)
 • 活动时间:2022年3月2日7:00 - 2022年4月13日7:00(第11期)
 • 活动时间:2022年4月13日7:00 - 2022年5月25日7:00(第12期)
 • 活动时间:2022年5月25日7:00 - 2022年7月6日7:00(第13期)
 • 活动时间:2022年7月6日7:00 - 2022年8月17日7:00(第14期)
 • 活动时间:2022年8月17日7:00 - 2022年9月28日7:00(第15期)
 • 活动时间:2022年9月28日7:00 - 2022年11月9日7:00(第16期)

任务说明

 • 《认证手册》中包含3类任务:每日任务、每周任务和挑战任务。其中挑战任务的完成难度较高,但奖励也更丰厚。
 • 完成《认证手册》内的特定任务,可以获得评定值并升级手册等级,解锁手册奖励。
 • 除了评定值外,完成每日任务还能获得每日活跃,累计每日活跃可以领取每日活跃奖励;完成每周任务能获得每周活跃,累计每周活跃可以领取每周活跃奖励。
 • 每日任务及对应奖励会在每天7点清空和刷新;每周任务及对应奖励会在每周一7点清空和刷新;挑战任务及对应奖励在活动结束时清空。

认证奖励

 • 《认证手册》奖励分为基础认证奖励和高级认证奖励。提升手册等级后,可以解锁基础认证中对应的等级奖励。
 • 晋升高级认证的指挥使提升手册等级时,还可以解锁包括角色时装在内的高级认证奖励;晋升专家级认证的指挥使还可以额外获得限定头像框,并立刻获得10级手册等级。
期数 奖励 备注
高级 专家级
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻
 • Item 大量养成材料.png
  Item rare 紫.png
  大量养成材料
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×1000
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻
 • Item 大量养成材料.png
  Item rare 紫.png
  大量养成材料
通用奖励
第1期
 • Item 西部刑警.png
  Item rare 金.png
  西部刑警
 • Item 头像框・落日黄沙.png
  Item rare 橙.png
  头像框・落日黄沙
 • Item 西部刑警.png
  Item rare 金.png
  西部刑警
夏狩时装
第2期
 • Item 童谣梅雨.png
  Item rare 金.png
  童谣梅雨
 • Item 头像框・恋雨晴空.png
  Item rare 橙.png
  头像框・恋雨晴空
 • Item 童谣梅雨.png
  Item rare 金.png
  童谣梅雨
莉娅时装
第3期
 • Item 维多利亚午后.png
  Item rare 金.png
  维多利亚午后
 • Item 头像框・午后花茶.png
  Item rare 橙.png
  头像框・午后花茶
 • Item 维多利亚午后.png
  Item rare 金.png
  维多利亚午后
瑟雷斯时装
第4期起
 • Item 双倍特权.png
  Item rare 橙.png
  双倍特权
在高级认证奖励栏中的高亮等级获得双倍奖励
(晶尘、草莓糖、抽卡券组、幻界券、晶钻)
认证手册商店的商品限购次数翻倍

兑换商店

 • 第4期追加规则
 • 指挥使在部分等级能获得道具“草莓糖”,用于在手册商店兑换额外奖励。
 • 手册商店中的部分商品有购买次数限制,晋升专家级认证的指挥使可获得额外的购买次数。

购买等级

 • 指挥使们可以使用晶钻快速升级手册等级,每150晶钻可以购买100评定值,立刻提升1级手册等级。
 • 最多可使用晶钻升至50级,50级后不能再通过晶钻升级。

神器使赠礼

 • 累计一定每周活跃后会获得神器使赠礼。指挥使可以选择自己的一名神器使赠送赠礼,获得赠礼的神器使会对指挥使回礼。首次收到赠礼的神器使回礼较为特殊,再次收到赠礼的神器使会根据属性回礼随机物品。

每日任务

条件 奖励
任务 登录游戏
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×5
在签到日记簿中签到
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
在间隙中开启1次羁绊链结
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×20
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×5
完成10次城市行动
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
完成20次城市行动
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
消耗30精神力
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×20
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
消耗100精神力
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
消耗180精神力
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
讨伐2次时空乱流
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×15
讨伐1次失控乱流
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
讨伐1次轮回之境
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
完成1次实战演练
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
完成1次万神殿单层巡逻
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
成就
Item 日常活跃.png
Item rare 蓝.png
日常活跃 ×20
 • Item 羁绊点数.png
  Item rare 蓝.png
  羁绊点数 ×200
Item 日常活跃.png
Item rare 蓝.png
日常活跃 ×40
 • Item 绿色影装.png
  Item rare 绿.png
  绿色影装 ×1
Item 日常活跃.png
Item rare 蓝.png
日常活跃 ×60
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×3
Item 日常活跃.png
Item rare 蓝.png
日常活跃 ×80
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×3
Item 日常活跃.png
Item rare 蓝.png
日常活跃 ×100
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×1

每周任务

条件 奖励
任务 在签到日记簿中签到5次
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×20
完成20个每日任务并领取奖励
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×20
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×30
完成50个每日任务并领取奖励
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×45
完成任意主线结局
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×30
获得一名神器使
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
攻略一名神器使
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×20
完整制作一份应援礼物
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×30
在交界商店的纪念商店中购买1个物品
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
消耗500精神力
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×20
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×30
消耗1000精神力
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×45
讨伐3次失控乱流
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×45
上传1次黑门试炼中的困难1以上难度成绩
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
完成1次万神殿中的无尽挑战
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×20
在螺旋天廊中达成1次最终胜利条件
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×30
在螺旋天廊中达成3次最终胜利条件
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×45
成就
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×20
 • Item 随机蓝色普通影装.png
  Item rare 蓝.png
  随机蓝色普通影装 ×1
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×40
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×1000
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×60
 • Item 神器使赠礼.png
  Item rare 蓝.png
  神器使赠礼 ×1
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×80
 • Item 随机绿色影装.png
  Item rare 绿.png
  随机绿色影装 ×1
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×100
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×2
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×120
 • Item 神器使赠礼.png
  Item rare 蓝.png
  神器使赠礼 ×1

挑战任务

条件 奖励
任务 在签到日记簿中签到30次
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×85
消耗300灵魂碎片
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×85
进行120次影装合成/突破
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×85
讨伐20次时空迷雾井获得奖励
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×125
讨伐40次时空迷雾井获得奖励
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×225
上传4次不同BOSS的黑门成绩
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×125
完成100次轮回之境
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×225
消耗5000精神力
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×125
消耗7000精神力
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×225
制作7份神器使的生日应援礼物
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×225
获得12000个友情点
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×85
用道具在白夜馆开启30次隙间
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×125
用道具在白夜馆开启60次隙间
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×225

认证手册

等级基础认证高级认证备注
1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小)
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×5

  Item 影装养成福袋(小).png
  Item rare 金.png
  影装养成福袋(小)
  可以选择获得一个
  • Item 时空之滴.png
   Item rare 蓝.png
   时空之滴 ×800
  • Item 稀有精华.png
   Item rare 紫.png
   稀有精华 ×640
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券 ×5
2
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
4
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
5
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
6
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
7
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
8
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
9
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
10
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
11
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
12
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
13
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
14
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
15
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
16
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
17
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
18
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
19
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
20
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
21
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中)
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×15
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×7
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×7

  Item 影装养成福袋(中).png
  Item rare 金.png
  影装养成福袋(中)
  可以选择获得一个
  • Item 时空之滴.png
   Item rare 蓝.png
   时空之滴 ×1000
  • Item 稀有精华.png
   Item rare 紫.png
   稀有精华 ×800
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券 ×7
22
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
23
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
24
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
25
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
26
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
27
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
28
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
29
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
30
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
抽卡券组
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
包含
Item 幻界券.png
Item rare 金.png
幻界券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×2
31
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中)
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×15
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×7
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×7

  Item 影装养成福袋(中).png
  Item rare 金.png
  影装养成福袋(中)
  可以选择获得一个
  • Item 时空之滴.png
   Item rare 蓝.png
   时空之滴 ×1000
  • Item 稀有精华.png
   Item rare 紫.png
   稀有精华 ×800
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券 ×7
32
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
33
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
34
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
35
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
36
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
37
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
38
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
39
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×250000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
40
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×250000
Item 幻界券.png
Item rare 金.png
幻界券 ×1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
41
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 角色养成福袋(大).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(大) ×1
Item 角色养成福袋(大).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(大)
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×20
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×9
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×9

  Item 影装养成福袋(大).png
  Item rare 金.png
  影装养成福袋(大)
  可以选择获得一个
  • Item 时空之滴.png
   Item rare 蓝.png
   时空之滴 ×1200
  • Item 金色影装.png
   Item rare 金.png
   随机金色普通影装 ×2
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券 ×9
42
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 影装养成福袋(大).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(大) ×1
43
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
44
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 角色养成福袋(大).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(大) ×1
45
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 影装养成福袋(大).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(大) ×1
46
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×300000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
47
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 角色养成福袋(大).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(大) ×1
48
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 影装养成福袋(大).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(大) ×1
49
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×300000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
50
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 晶钻.png
Item rare 橙.png
晶钻 ×680
51+3n
Item 石上三年福袋.png
Item rare 紫.png
高级补给认证 ×1
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×3
  同时有额外概率获得
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券
52+3n
Item 石上三年福袋.png
Item rare 紫.png
高级补给认证 ×1
53+3n
Item 石上三年福袋.png
Item rare 紫.png
高级补给认证 ×1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
等级基础认证高级认证备注
1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×500
2
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
3
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
4
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×3
5
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子 ×1
6
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×500
7
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
8
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
9
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×3
10
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
11
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×500
12
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
13
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
14
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×3
15
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子 ×1
16
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×500
17
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
18
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
19
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×3
20
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
21
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×1000
22
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×5
23
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×5
24
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×5
25
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 伪典之章.png
Item rare 橙.png
伪典之章 ×1
26
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×1000
27
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×5
28
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×5
29
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×5
30
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 时装.png
Item rare 金.png
限定时装
31
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×1000
32
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×5
33
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×5
34
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×5
35
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 伪典之章.png
Item rare 橙.png
伪典之章 ×1
36
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×1000
37
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×5
38
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×5
39
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×5
40
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
41
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×2000
42
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×7
43
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×7
44
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
45
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 伪典之章.png
Item rare 橙.png
伪典之章 ×1
46
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×2000
47
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×7
48
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×7
49
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
50
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 晶钻.png
Item rare 橙.png
晶钻 ×680
51-
Item 石上三年福袋.png
Item rare 紫.png
高级补给认证 ×1
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×3
  同时有额外概率获得
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券

兑换商店

名称次数兑换备注
Item 仲夏夜之梦.png
Item rare 金.png
仲夏夜之梦
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
濑由衣时装
Item 仲夏夜之梦.png
Item rare 金.png
仲夏夜之梦・琼花
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×30
濑由衣时装绘色
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 水手少女.png
Item rare 金.png
水手少女
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
泰丝拉时装
Item 水手少女.png
Item rare 金.png
水手少女・辉火
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×30
泰丝拉时装绘色
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 溪度月.png
Item rare 金.png
溪度月
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
维尔特时装
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 暗月礼花.png
Item rare 金.png
暗月礼花
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
时装
Item 暗月礼花.png
Item rare 金.png
暗月礼花・雪月
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×30
时装绘色
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 剑之道.png
Item rare 金.png
剑之道
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
珈儿时装
Item 剑之道.png
Item rare 金.png
剑之道・琼音
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×30
珈儿时装绘色
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 天界之白鸟.png
Item rare 金.png
天界之白鸟
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
伽梨耶时装
Item 天界之白鸟.png
Item rare 金.png
天界之白鸟・神鸦
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×30
伽梨耶时装绘色
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 玲珑红袖.png
Item rare 金.png
玲珑红袖
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
时装
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 扭曲的珍珠.png
Item rare 金.png
扭曲的珍珠
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
芙罗拉时装
Item 扭曲的珍珠.png
Item rare 金.png
扭曲的珍珠・巴洛克
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×30
芙罗拉时装绘色
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 黑鹫.png
Item rare 金.png
黑鹫
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
晏华时装
Item 黑鹫.png
Item rare 金.png
黑鹫・一瞬
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×30
晏华时装绘色
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 夜行怪盗.png
Item rare 金.png
夜行怪盗
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
达尔维拉时装
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 白骑士.png
Item rare 金.png
白骑士
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
李若胤时装
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 秘密侍愿.png
Item rare 金.png
秘密侍愿
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
赛哈姆时装
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 逆流之星.png
Item rare 金.png
逆流之星
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
珈儿时装
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1