Title event 指挥使指导认证手册.png

为了引导指挥使的工作,中央庭发布了最新的指导文件一一《指挥使指导认证手册》 ,拿到的指挥使大人请记得查阅,有助于提高工作效率哦!

活动说明

 • 活动时间:2020年12月30日维护后 - 2021年2月10日7:00(第1期)
 • 活动时间:2021年2月10日7:00 - 2021年3月24日7:00(第2期)
 • 活动时间:2021年3月24日7:00 - 2021年5月5日7:00(第3期&延期至2021年5月12日7:00)
 • 活动时间:2021年5月12日7:00 - 2021年6月23日7:00(第4期)
 • 活动时间:2021年6月23日7:00 - 2021年8月4日7:00(第5期)
 • 活动时间:2021年8月4日7:00 - 2021年9月15日7:00(第6期)
 • 活动时间:2021年9月15日7:00 - 2021年10月27日7:00(第7期)

任务说明

 • 《认证手册》中包含3类任务:每日任务、每周任务和挑战任务。其中挑战任务的完成难度较高,但奖励也更丰厚。
 • 完成《认证手册》内的特定任务,可以获得评定值并升级手册等级,解锁手册奖励。
 • 除了评定值外,完成每日任务还能获得每日活跃,累计每日活跃可以领取每日活跃奖励;完成每周任务能获得每周活跃,累计每周活跃可以领取每周活跃奖励。
 • 每日任务及对应奖励会在每天7点清空和刷新;每周任务及对应奖励会在每周一7点清空和刷新;挑战任务及对应奖励在活动结束时清空。

认证奖励

 • 《认证手册》奖励分为基础认证奖励和高级认证奖励。提升手册等级后,可以解锁基础认证中对应的等级奖励。
 • 晋升高级认证的指挥使提升手册等级时,还可以解锁包括角色时装在内的高级认证奖励;晋升专家级认证的指挥使还可以额外获得限定头像框,并立刻获得10级手册等级。
期数 奖励 备注
高级 专家级
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻
 • Item 大量养成材料.png
  Item rare 紫.png
  大量养成材料
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×1000
 • Item 晶钻.png
  Item rare 橙.png
  晶钻
 • Item 大量养成材料.png
  Item rare 紫.png
  大量养成材料
通用奖励
第1期
 • Item 西部刑警.png
  Item rare 金.png
  西部刑警
 • Item 头像框・落日黄沙.png
  Item rare 橙.png
  头像框・落日黄沙
 • Item 西部刑警.png
  Item rare 金.png
  西部刑警
夏狩时装
第2期
 • Item 童谣梅雨.png
  Item rare 金.png
  童谣梅雨
 • Item 头像框・恋雨晴空.png
  Item rare 橙.png
  头像框・恋雨晴空
 • Item 童谣梅雨.png
  Item rare 金.png
  童谣梅雨
莉娅时装
第3期
 • Item 维多利亚午后.png
  Item rare 金.png
  维多利亚午后
 • Item 头像框・午后花茶.png
  Item rare 橙.png
  头像框・午后花茶
 • Item 维多利亚午后.png
  Item rare 金.png
  维多利亚午后
瑟雷斯时装
第4期起
 • Item 双倍特权.png
  Item rare 橙.png
  双倍特权
在高级认证奖励栏中的高亮等级获得双倍奖励
(晶尘、草莓糖、抽卡券组、幻界券、晶钻)
认证手册商店的商品限购次数翻倍

兑换商店

 • 第4期追加规则
 • 指挥使在部分等级能获得道具“草莓糖”,用于在手册商店兑换额外奖励。
 • 手册商店中的部分商品有购买次数限制,晋升专家级认证的只会害死可获得额外的购买次数。

购买等级

 • 指挥使们可以使用晶钻快速升级手册等级,每150晶钻可以购买100评定值,立刻提升1级手册等级。
 • 最多可使用晶钻升至50级,50级后不能再通过晶钻升级。

神器使赠礼

 • 累计一定每周活跃后会获得神器使赠礼。指挥使可以选择自己的一名神器使赠送赠礼,获得赠礼的神器使会对指挥使回礼。首次收到赠礼的神器使回礼较为特殊,再次收到赠礼的神器使会根据属性回礼随机物品。

每日任务

条件 奖励
任务 登录游戏
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×5
在签到日记簿中签到
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
在间隙中开启1次羁绊链结
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×20
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×5
完成10次城市行动
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
完成20次城市行动
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
消耗30精神力
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×20
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
消耗100精神力
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
消耗180精神力
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
讨伐2次时空乱流
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×15
讨伐1次失控乱流
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
讨伐1次轮回之境
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
完成1次实战演练
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
完成1次万神殿单层巡逻
 • Item 日常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  日常活跃 ×10
成就
Item 日常活跃.png
Item rare 蓝.png
日常活跃 ×20
 • Item 羁绊点数.png
  Item rare 蓝.png
  羁绊点数 ×200
Item 日常活跃.png
Item rare 蓝.png
日常活跃 ×40
 • Item 绿色影装.png
  Item rare 绿.png
  绿色影装 ×1
Item 日常活跃.png
Item rare 蓝.png
日常活跃 ×60
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×3
Item 日常活跃.png
Item rare 蓝.png
日常活跃 ×80
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×3
Item 日常活跃.png
Item rare 蓝.png
日常活跃 ×100
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×1

每周任务

条件 奖励
任务 在签到日记簿中签到5次
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×20
完成20个每日任务并领取奖励
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×20
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×30
完成50个每日任务并领取奖励
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×45
完成任意主线结局
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×30
获得一名神器使
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
攻略一名神器使
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×20
完整制作一份应援礼物
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×30
在交界商店的纪念商店中购买1个物品
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
消耗500精神力
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×20
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×30
消耗1000精神力
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×45
讨伐3次失控乱流
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×45
上传1次黑门试炼中的困难1以上难度成绩
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×10
完成1次万神殿中的无尽挑战
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×20
在螺旋天廊中达成1次最终胜利条件
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×30
在螺旋天廊中达成3次最终胜利条件
 • Item 周常活跃.png
  Item rare 蓝.png
  周常活跃 ×10
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×45
成就
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×20
 • Item 随机蓝色影装.png
  Item rare 蓝.png
  随机蓝色普通影装 ×1
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×40
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×1000
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×60
 • Item 神器使赠礼.png
  Item rare 蓝.png
  神器使赠礼 ×1
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×80
 • Item 随机绿色影装.png
  Item rare 绿.png
  随机绿色影装 ×1
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×100
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×2
Item 周常活跃.png
Item rare 蓝.png
周常活跃 ×120
 • Item 神器使赠礼.png
  Item rare 蓝.png
  神器使赠礼 ×1

挑战任务

条件 奖励
任务 在签到日记簿中签到30次
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×85
消耗300灵魂碎片
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×85
进行120次影装合成/突破
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×85
讨伐20次时空迷雾井获得奖励
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×125
讨伐40次时空迷雾井获得奖励
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×225
上传4次不同BOSS的黑门成绩
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×125
完成100次轮回之境
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×225
消耗5000精神力
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×125
消耗7000精神力
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×225
制作7份神器使的生日应援礼物
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×225
获得12000个友情点
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×85
用道具在白夜馆开启30次隙间
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×125
用道具在白夜馆开启60次隙间
 • Item 评定值.png
  Item rare 蓝.png
  评定值 ×225

认证手册

等级基础认证高级认证备注
1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小)
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×5

  Item 影装养成福袋(小).png
  Item rare 金.png
  影装养成福袋(小)
  可以选择获得一个
  • Item 时空之滴.png
   Item rare 蓝.png
   时空之滴 ×800
  • Item 稀有精华.png
   Item rare 紫.png
   稀有精华 ×640
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券 ×5
2
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
4
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
5
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
6
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
7
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
8
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
9
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
10
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
11
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
12
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
13
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
14
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
15
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
16
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
17
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 角色养成福袋(小).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(小) ×1
18
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 影装养成福袋(小).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(小) ×1
19
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×500
20
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
21
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中)
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×15
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×7
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×7

  Item 影装养成福袋(中).png
  Item rare 金.png
  影装养成福袋(中)
  可以选择获得一个
  • Item 时空之滴.png
   Item rare 蓝.png
   时空之滴 ×1000
  • Item 稀有精华.png
   Item rare 紫.png
   稀有精华 ×800
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券 ×7
22
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
23
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
24
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
25
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
26
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
27
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
28
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
29
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
30
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
抽卡券组
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
包含
Item 幻界券.png
Item rare 金.png
幻界券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×2
31
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中)
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×15
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×7
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×7

  Item 影装养成福袋(中).png
  Item rare 金.png
  影装养成福袋(中)
  可以选择获得一个
  • Item 时空之滴.png
   Item rare 蓝.png
   时空之滴 ×1000
  • Item 稀有精华.png
   Item rare 紫.png
   稀有精华 ×800
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券 ×7
32
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
33
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
34
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
35
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
36
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
37
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 角色养成福袋(中).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(中) ×1
38
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 影装养成福袋(中).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(中) ×1
39
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×250000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1000
40
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×250000
Item 幻界券.png
Item rare 金.png
幻界券 ×1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
41
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 角色养成福袋(大).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(大) ×1
Item 角色养成福袋(大).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(大)
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×20
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×9
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×9

  Item 影装养成福袋(大).png
  Item rare 金.png
  影装养成福袋(大)
  可以选择获得一个
  • Item 时空之滴.png
   Item rare 蓝.png
   时空之滴 ×1200
  • Item 金色影装.png
   Item rare 金.png
   随机金色普通影装 ×2
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券 ×9
42
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 影装养成福袋(大).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(大) ×1
43
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
44
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 角色养成福袋(大).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(大) ×1
45
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 影装养成福袋(大).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(大) ×1
46
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×300000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
47
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 角色养成福袋(大).png
Item rare 金.png
角色养成福袋(大) ×1
48
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 影装养成福袋(大).png
Item rare 金.png
影装养成福袋(大) ×1
49
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×300000
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×1500
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
50
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 晶钻.png
Item rare 橙.png
晶钻 ×680
51+3n
Item 石上三年福袋.png
Item rare 紫.png
高级补给认证 ×1
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×3
  同时有额外概率获得
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券
52+3n
Item 石上三年福袋.png
Item rare 紫.png
高级补给认证 ×1
53+3n
Item 石上三年福袋.png
Item rare 紫.png
高级补给认证 ×1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
等级基础认证高级认证备注
1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×500
2
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
3
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
4
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×3
5
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子 ×1
6
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×500
7
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×7
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
8
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×3
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
9
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×3
10
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
11
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×500
12
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
13
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
14
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×3
15
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子 ×1
16
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×500
17
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×9
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
18
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×5
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
19
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×3
20
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
21
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×1000
22
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×5
23
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×5
24
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×5
25
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 伪典之章.png
Item rare 橙.png
伪典之章 ×1
26
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×1000
27
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×11
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×5
28
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×7
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×5
29
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×5
30
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 初始时装.png
Item rare 金.png
限定时装
31
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×1000
32
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×5
33
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×5
34
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×5
35
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 伪典之章.png
Item rare 橙.png
伪典之章 ×1
36
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×1000
37
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×13
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×5
38
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×9
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×5
39
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×150000
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×5
40
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
41
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×2000
42
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×7
43
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×7
44
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
45
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 伪典之章.png
Item rare 橙.png
伪典之章 ×1
46
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×2000
47
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×7
48
Item 随机余烬・中.png
Item rare 蓝.png
随机余烬・中 ×11
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×7
49
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
50
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券 ×1
Item 晶钻.png
Item rare 橙.png
晶钻 ×680
51-
Item 石上三年福袋.png
Item rare 紫.png
高级补给认证 ×1
可以选择获得一个
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×3
  同时有额外概率获得
  • Item 稀有洗炼券.png
   Item rare 金.png
   稀有洗炼券

兑换商店

名称次数兑换备注
Item 夜行怪盗.png
Item rare 金.png
夜行怪盗
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
达尔维拉时装
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 随机紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 白骑士.png
Item rare 金.png
白骑士
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
李若胤时装
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 随机紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 秘密侍愿.png
Item rare 金.png
秘密侍愿
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
赛哈姆时装
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 随机紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
名称次数兑换备注
Item 逆流之星.png
Item rare 金.png
逆流之星
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×45
珈儿时装
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×24
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
2
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×15
Item 金色影装.png
Item rare 金.png
影装惊喜包(大)
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有较高概率获得稀有影装。
Item 随机紫色影装.png
Item rare 紫.png
影装惊喜包(小)
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×5
打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装,
有一定概率获得稀有影装。
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×12
Item 伪典之章.png
Item rare 紫.png
伪典之章
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×7
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×7
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×4
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契
5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×3
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 万物法典.png
Item rare 金.png
万物法典 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×3
Item 草莓糖.png
Item rare 金.png
草莓糖 ×2

神器使赠礼

首次赠礼

分类 神器使 奖励
记忆券
Char mini icon 「光荣女仆」安.png
Item rare 无.png
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「刀神」珈儿.png
Item rare 无.png
珈儿
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「神之头脑」晏华.png
Item rare 无.png
晏华
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「诛心」幽桐.png
Item rare 无.png
幽桐
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「铃兰」白.png
Item rare 无.png
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「黑猫」夜.png
Item rare 无.png
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「四重奏」阿希莉亚.png
Item rare 无.png
阿希莉亚
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「花音」美咲.png
Item rare 无.png
美咲
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「残响」黑死.png
Item rare 无.png
黑死
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「北极星」天海奏.png
Item rare 无.png
天海奏
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「永恒之火」摩卡.png
Item rare 无.png
摩卡
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「随行」阿莱克西亚.png
Item rare 无.png
阿莱克西亚
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「慈乌」姑获鸟.png
Item rare 无.png
姑获鸟
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「迷蝶」观月绫.png
Item rare 无.png
观月绫
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
Char mini icon 「融冰」高山雅.png
Item rare 无.png
高山雅
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×1
欧泊
Char mini icon 「鬼牌」爱缪莎.png
Item rare 无.png
爱缪莎
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「黄金姬」丽.png
Item rare 无.png
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「心灵使者」朝奈.png
Item rare 无.png
朝奈
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「琳琅」萝月.png
Item rare 无.png
萝月
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「苍银」白歌.png
Item rare 无.png
白歌
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「恋心」莉娅.png
Item rare 无.png
莉娅
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「修罗之花」早川百咏.png
Item rare 无.png
早川百咏
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「暗使」安托涅瓦.png
Item rare 无.png
安托涅瓦
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「夜影」伊薇.png
Item rare 无.png
伊薇
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「苍穹」尤弥尔.png
Item rare 无.png
尤弥尔
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「钢心」艾斯克.png
Item rare 无.png
艾斯克
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「离岛歌姬」不知火.png
Item rare 无.png
不知火
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「武士」鬼切.png
Item rare 无.png
鬼切
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「冥落」彼安汀.png
Item rare 无.png
彼安汀
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「切割」艾珂.png
Item rare 无.png
艾珂
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「二重身」冬华.png
Item rare 无.png
冬华
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「月光鸟」零.png
Item rare 无.png
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「折羽」陆久.png
Item rare 无.png
陆久
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「星屑」璃璃子.png
Item rare 无.png
璃璃子
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「乘风」茵兰.png
Item rare 无.png
茵兰
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
Char mini icon 「弑鬼者」时鸩.png
Item rare 无.png
时鸩
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×3
稀有洗炼券
Char mini icon 「棋圣」雯梓.png
Item rare 无.png
雯梓
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
Char mini icon 「无头」阿岚.png
Item rare 无.png
阿岚
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
Char mini icon 「神官」赛斯.png
Item rare 无.png
赛斯
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
Char mini icon 「倒吊人」伊萨克.png
Item rare 无.png
伊萨克
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
Char mini icon 「蘑菇子」朵朵.png
Item rare 无.png
朵朵
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
Char mini icon 「处刑人」格雷穆.png
Item rare 无.png
格雷穆
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
Char mini icon 「假面」维尔特.png
Item rare 无.png
维尔特
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
Char mini icon 「女武神」希格莉法.png
Item rare 无.png
希格莉法
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
Char mini icon 「天狼星」蓝斯.png
Item rare 无.png
蓝斯
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
Char mini icon 「战车」玛赫.png
Item rare 无.png
玛赫
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
Char mini icon 「铁鸦」纱夜.png
Item rare 无.png
纱夜
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
Char mini icon 「浮汐」席琳.png
Item rare 无.png
席琳
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×7
稀有精华
Char mini icon 「恋人」奥露西娅.png
Item rare 无.png
奥露西娅
 • Item 稀有精华.png
  Item rare 紫.png
  稀有精华 ×300
Char mini icon 「万鬼」钟函谷.png
Item rare 无.png
钟函谷
 • Item 稀有精华.png
  Item rare 紫.png
  稀有精华 ×300
Char mini icon 「黑翼」羽弥.png
Item rare 无.png
羽弥
 • Item 稀有精华.png
  Item rare 紫.png
  稀有精华 ×300
Char mini icon 「贝斯喵」米菈.png
Item rare 无.png
米菈
 • Item 稀有精华.png
  Item rare 紫.png
  稀有精华 ×300
Char mini icon 「命剪」艾露比.png
Item rare 无.png
艾露比
 • Item 稀有精华.png
  Item rare 紫.png
  稀有精华 ×300
Char mini icon 「星女」璐璐.png
Item rare 无.png
璐璐
 • Item 稀有精华.png
  Item rare 紫.png
  稀有精华 ×300
Char mini icon 「白影」瞬.png
Item rare 无.png
 • Item 稀有精华.png
  Item rare 紫.png
  稀有精华 ×300
Char mini icon 「紫玉花」怜烟.png
Item rare 无.png
怜烟
 • Item 稀有精华.png
  Item rare 紫.png
  稀有精华 ×300
Char mini icon 「杰作」瑞吉安.png
Item rare 无.png
瑞吉安
 • Item 稀有精华.png
  Item rare 紫.png
  稀有精华 ×300
灵魂核心
Char mini icon 「青铜」罗纳克.png
Item rare 无.png
罗纳克
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「钢靴」巫殷.png
Item rare 无.png
巫殷
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「电子歌姬」初音未来.png
Item rare 无.png
初音未来
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「流动之音」巡音流歌.png
Item rare 无.png
巡音流歌
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Item 镜音铃・连.png
Item rare 无.png
镜音铃・连
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「迷途之羊」柯路诺.png
Item rare 无.png
柯路诺
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「助手」牧濑红莉栖.png
Item rare 无.png
牧濑红莉栖
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「透明星尘」椎名真由理.png
Item rare 无.png
椎名真由理
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「狂气科学家」冈部伦太郎.png
Item rare 无.png
冈部伦太郎
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「黑羊之歌」初音未来.png
Item rare 无.png
初音未来
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「苍之奏鸣」KAITO.png
Item rare 无.png
KAITO
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「纯白福音」初音未来.png
Item rare 无.png
初音未来
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「红之旋律」MEIKO.png
Item rare 无.png
MEIKO
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「XIII」伊斯卡里奥.png
Item rare 无.png
伊斯卡里奥
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「谎言」韦迪.png
Item rare 无.png
韦迪
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「透明牌魔法使」木之本樱.png
Item rare 无.png
木之本樱
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「库洛牌守护者」月.png
Item rare 无.png
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「库洛的继承者」李小狼.png
Item rare 无.png
李小狼
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「库洛牌魔法使」木之本樱.png
Item rare 无.png
木之本樱
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
Char mini icon 「浮灯」雏雨.png
Item rare 无.png
雏雨
 • Item 灵魂核心.png
  Item rare 紫.png
  灵魂核心 ×1
普通影装
Char mini icon 「真言」西比尔.png
Item rare 无.png
西比尔
 • Item 光明双莲.png
  Item rare 紫.png
  光明双莲
Char mini icon 「天舞」伽梨耶.png
Item rare 无.png
伽梨耶
 • Item 沙斯塔天神权杖.png
  Item rare 紫.png
  沙斯塔天神权杖
Char mini icon 「重炮」泰丝拉.png
Item rare 无.png
泰丝拉
 • Item 高能反应.png
  Item rare 紫.png
  高能反应
Char mini icon 「蝎」薇拉.png
Item rare 无.png
薇拉
 • Item 不死药.png
  Item rare 紫.png
  不死药
Char mini icon 「番犬」妮维.png
Item rare 无.png
妮维
 • Item 龙渊剑.png
  Item rare 紫.png
  龙渊剑
Char mini icon 「育种者」乌鹭.png
Item rare 无.png
乌鹭
 • Item 彩虹蛇.png
  Item rare 紫.png
  彩虹蛇
Char mini icon 「暴食」达格.png
Item rare 无.png
达格
 • Item 勇气之盾.png
  Item rare 紫.png
  勇气之盾
Char mini icon 「战鬼」莱奥斯.png
Item rare 无.png
莱奥斯
 • Item 风雷.png
  Item rare 紫.png
  风雷
Char mini icon 「妄念」千藻诗歌.png
Item rare 无.png
千藻诗歌
 • Item 命运之线.png
  Item rare 紫.png
  命运之线
Char mini icon 「雷神」虎彻.png
Item rare 无.png
虎彻
 • Item 死亡之缢.png
  Item rare 紫.png
  死亡之缢
Char mini icon 「梦之摇篮」穆娅.png
Item rare 无.png
穆娅
 • Item 金羊毛.png
  Item rare 紫.png
  金羊毛
Char mini icon 「帕拉丁」李若胤.png
Item rare 无.png
李若胤
 • Item 红日之冠.png
  Item rare 紫.png
  红日之冠
Char mini icon 「碎骨」夏狩.png
Item rare 无.png
夏狩
 • Item 梅金吉奥德.png
  Item rare 紫.png
  梅金吉奥德
Char mini icon 「夜枭」巴裘拉.png
Item rare 无.png
巴裘拉
 • Item 夔牛鼓.png
  Item rare 紫.png
  夔牛鼓
Char mini icon 「幻彩」璃璃子.png
Item rare 无.png
璃璃子
 • Item 狄多的智慧.png
  Item rare 紫.png
  狄多的智慧
Char mini icon 「银线」艾莉兹.png
Item rare 无.png
艾莉兹
 • Item 生命赋予者.png
  Item rare 紫.png
  生命赋予者
Char mini icon 「画中仙」青檀.png
Item rare 无.png
青檀
 • Item 金鵄.png
  Item rare 紫.png
  金鵄
Char mini icon 「愚者」西莉.png
Item rare 无.png
西莉
 • Item 夸扣特尔面具.png
  Item rare 紫.png
  夸扣特尔面具
Char mini icon 「血钻」罗修.png
Item rare 无.png
罗修
 • Item 拉克巨臂.png
  Item rare 紫.png
  拉克巨臂
Char mini icon 「罪欲」片瑚.png
Item rare 无.png
片瑚
 • Item 炼金帽.png
  Item rare 紫.png
  炼金帽
稀有影装
Char mini icon 「神使」安托涅瓦.png
Item rare 无.png
安托涅瓦
 • Item 巫女魔网.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  巫女魔网
Char mini icon 「静谧」芙罗拉.png
Item rare 无.png
芙罗拉
 • Item 沙罗曼蛇.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  沙罗曼蛇
Char mini icon 「黑暗之子」达尔维拉.png
Item rare 无.png
达尔维拉
 • Item 混沌之实.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  混沌之实
Char mini icon 「破天」濑由衣.png
Item rare 无.png
濑由衣
 • Item 火之红莲.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  火之红莲
Char mini icon 「死之贞女」赛哈姆.png
Item rare 无.png
赛哈姆
 • Item 众神的义愤.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  众神的义愤
Char mini icon 「笼中鸟」零.png
Item rare 无.png
 • Item 天命书简.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  天命书简
Char mini icon 「地精」拉比.png
Item rare 无.png
拉比
 • Item 天之公牛.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  天之公牛
Char mini icon 「求知」菲尼克.png
Item rare 无.png
菲尼克
 • Item 指端之种.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  指端之种
Char mini icon 「爱憎」尤梨.png
Item rare 无.png
尤梨
 • Item 巨鸟之喙.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  巨鸟之喙
Char mini icon 「伪神」雷克特.png
Item rare 无.png
雷克特
 • Item 蛇神翡翠.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  蛇神翡翠
Char mini icon 「死神」屠怯怯.png
Item rare 无.png
屠怯怯
 • Item 布尔特钢.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  布尔特钢
Char mini icon 「笼目」维恩.png
Item rare 无.png
维恩
 • Item 贝斯蒂.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  贝斯蒂
Char mini icon 「萌熊」莉米亚.png
Item rare 无.png
莉米亚
 • Item 擎星之人.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  擎星之人
Char mini icon 「牧狼人」黑尔加.png
Item rare 无.png
黑尔加
 • Item 天之玛娜.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  天之玛娜
Char mini icon 「白医」格蕾莎.png
Item rare 无.png
格蕾莎
 • Item 俄刻阿诺斯的恩泽.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  俄刻阿诺斯的恩泽
Char mini icon 「侦探」亚修.png
Item rare 无.png
亚修
 • Item 皮同之死.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  皮同之死
Char mini icon 「花影」阮颜.png
Item rare 无.png
阮颜
 • Item 月神金弓.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  月神金弓
Char mini icon 「弄月」阮羽.png
Item rare 无.png
阮羽
 • Item 白象面.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  白象面
Char mini icon 「罗刹」凛雾.png
Item rare 无.png
凛雾
 • Item 恰克獠牙.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  恰克獠牙
Char mini icon 「重装修女」瑟雷斯.png
Item rare 无.png
瑟雷斯
 • Item 萨曼・埃克提灯.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  萨曼・埃克提灯
Char mini icon 「炎烬」重渊.png
Item rare 无.png
重渊
 • Item 神迹之杖.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  神迹之杖
Char mini icon 「暗星」蕾娜.png
Item rare 无.png
蕾娜
 • Item 透明羽翼.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  透明羽翼
Char mini icon 「华忍」十玖.png
Item rare 无.png
十玖
 • Item 三宝磨.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  三宝磨
Char mini icon 「光芒」奥德里奇.png
Item rare 无.png
奥德里奇
 • Item 柯卡塔邪瞳.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  柯卡塔邪瞳
Char mini icon 「海魂」苍澜.png
Item rare 无.png
苍澜
 • Item 鸣鸾.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  鸣鸾
Char mini icon 「嗜眠」宝妮.png
Item rare 无.png
宝妮
 • Item 因幡之白兔.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  因幡之白兔
Char mini icon 「天鹅少女」源千雪.png
Item rare 无.png
源千雪
 • Item 彩虹桥.png
  Icon 稀有 style.png
  Item rare 紫.png
  彩虹桥
Char mini icon 「军神」雷音.png
Item rare 无.png
雷音
 • Item 迦楼罗之羽.png