Bg 时息之庭.png

时空流正在失控!被迫卷入时空乱流之中的指挥使,与相似之人相遇了。找到乱流息止的稳定空间,建立属于大家的庭域吧!
2021年1月27日新增时息之庭系统,指挥使可通过战术终端进入该功能,并可选择加入其它指挥使的庭域或是自行创建庭域。

调整(2021.4.7)

 • 新增申请列表的全部同意、全部拒绝功能。
 • 新增申请设置功能,庭域主理人可在申请条件中设置,要求所有申请加入庭域的指挥使填写申请信息。
 • 新增主理人/协理人可在申请列表中查看申请者名片的功能。
 • 新增庭域改名功能。
 • 新增允许指挥使申请加入庭域后自行取消申请的功能。
 • 新增指挥使加入庭域前可在庭域列表中点击查看庭域名片,了解相关信息的功能。
 • 优化查找功能,支持通过完整的庭域名称进行庭域搜索了。
 • 新增庭域成员列表新增排序功能,指挥使可自行根据各项内容进行庭域成员排序。

调整(2021.4.21)

 • 新增招募及邀请功能,庭域主理人及协理人可在庭域界面中点击招募按钮向世界频道发送庭域招募信息,同时可在好友列表中直接邀请好友加入庭域。
 • 新增庭域标识功能,庭域主理人可在庭域界面修改3字以内的庭域标识,同时所有庭域成员会获得1个特殊的庭域标识称号,可在称号簿中设置佩戴。
 • 新增庭域头衔修改功能,庭域主理人可自由修改主理人、协理人、成员等庭域头衔,同时成员在庭域聊天频道发言时会显示其头衔。

调整(2021.5.12)

 • 新增庭域演习、庭域商店、庭域相关成就。

庭域演习

 • 每周一至周日,可从庭域中心进入7种不同的演习关卡获取黑色硬币。
 • 关卡的难度越高,黑色硬币的获取量也越多,清剿、续行关卡达到积分要求还能获得额外奖励。每日共有三次奖励获取次数,获取次数使用完毕后,仍可进入演习关卡进行挑战,但不会再消耗精神力。黑色硬币可在庭域商店中消费使用。
关卡 难度 奖励 备注
周一 潜行 简单
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×24000
困难
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×30
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×36000
噩梦
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×40
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×48000
地狱
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×50
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×60000
周二 对决 简单
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币
困难
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币
噩梦
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币
地狱
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币
周三 防御 简单
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×24000
困难
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×30
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×36000
噩梦
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×40
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×48000
地狱
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×50
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×60000
周四 续行 简单
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×15
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×18000
达到400积分额外
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 翻倍
困难
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×24000
噩梦
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×25
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
地狱
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×30
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×36000
周五 清剿 简单
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×15
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×18000
达到400积分额外
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 翻倍
困难
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×24000
噩梦
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×25
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
地狱
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×30
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×36000
周六 猛攻 简单
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×24000
困难
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×30
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×36000
噩梦
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×40
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×48000
地狱
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×50
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×60000
周日 千击 简单
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×24000
困难
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×30
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×36000
噩梦
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×40
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×48000
地狱
 • Item 黑色硬币.png
  Item rare 橙.png
  黑色硬币 ×50
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×60000

庭域商店

 • 可从庭域中心进入,消耗黑色硬币即可在庭域商店中购买商品。
名称 次数 兑换 备注
Item 友情点数.png
Item rare 蓝.png
友情点数 ×120
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×9
Item 随机绿色影装.png
Item rare 绿.png
随机绿色影装 ×10
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×10
Item 影装精华.png
Item rare 绿.png
影装精华 ×4000
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×10
Item 时空之滴.png
Item rare 蓝.png
时空之滴 ×160
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×10
Item 羁绊点数.png
Item rare 蓝.png
羁绊点数 ×200
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×10
Item 晶尘.png
Item rare 金.png
晶尘 ×100
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×10
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×20000
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×10
Item 洗炼剂.png
Item rare 蓝.png
洗炼剂 ×10
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×30
Item 欧泊.png
Item rare 紫.png
欧泊
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×40
Item 纪念券.png
Item rare 紫.png
纪念券 ×100
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×40
Item 随机绿色影装.png
Item rare 绿.png
随机绿色稀有影装
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×50
Item 魂彩.png
Item rare 蓝.png
魂彩
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×50
Item 自选突破组.png
Item rare 紫.png
自选突破组 ×5
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×50
Item 自选余烬组.png
Item rare 紫.png
自选余烬组 ×5
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×50
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×75
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×10
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×90
Item 增幅碎片.png
Item rare 紫.png
增幅碎片 ×6
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×120
Item 增幅核心.png
Item rare 金.png
增幅核心
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×120
Item 影痕.png
Item rare 金.png
影痕 ×5
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×150
Item 稀有洗炼券.png
Item rare 金.png
稀有洗炼券 ×10
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×210
Item 伪典之章.png
Item rare 橙.png
伪典之章
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×250
Item C级记忆结晶.png
Item rare 紫.png
C级记忆结晶
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×275
Item 记忆券.png
Item rare 金.png
记忆券
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×280
Item 幻界券.png
Item rare 金.png
幻界券
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×280
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×518
Item B级记忆结晶.png
Item rare 紫.png
B级记忆结晶
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×560
Item A级记忆结晶.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×750
Item S级记忆结晶.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶
1
Item 黑色硬币.png
Item rare 橙.png
黑色硬币 ×1125
 • 商品购买达到一定次数还能提升商店等级,高级商店会有更高几率刷新出低价稀有物品,包含幻界券、S级记忆结晶等。
等级 购买次数
1级 30
2级 70
3级
 • 庭域商店每12小时将刷新一次商品,也可使用金币进行手动刷新,但金币消耗量会随每日刷新次数提升。
刷新次数 消耗金币
1 1万
2 2万
3 5万
4 10万
5 20万
6 50万
7 100万
8 200万
9 500万
>=10 1000万