Title event 永劫的绝响.png

活动说明

 • 活动分为2个阶段,第一阶段推进剧情,获得异世界的记忆;第二阶段为战斗挑战,累计积分解锁个人进度。
 • 在第一阶段中,通过副本挑战推进剧情,完成所有的主线副本与支线副本,并拾取全部的记忆碎片后,可解锁第二阶段。活动的剧情与记忆碎片内容可以在回忆手册中查看,活动结束后回忆手册将以信物形式发放。
 • 在第二阶段中,共有3个挑战副本,分别为刚属性敌人贝希摩斯,巧属性敌人千式和灵属性敌人利维丽坦。每日每个挑战本第次挑战胜利可获得奖励,随后重复挑战不会获得奖励,仅统计挑战分数,且不消耗精神力,次日7点刷新可获奖次数。
 • 挑战本中可获得挑战分数,每个挑战本分为3个阶段,每击败1个敌人会刷新1个新的、更加强大的敌人,依次击败全部3个敌人后挑战彻底结束,根据击败敌人的数量计算挑战分数,若击败全部3个敌人,将根据副本耗时,计算额外的奖励分数,详情在进入第二阶段后。
 • 在挑战本中,存在异世界的侵蚀,敌人将获得20%的闪避与法障率。并且不同BOSS有不同的特殊效果,BOSS千式场景中将存在电场干扰,所有友方神器使攻击力降低20%;BOSS利维丽坦场景中,存在水结界干扰,所有友方神器使生命恢复效果降低50%; BOSS贝希摩斯场景中,存在火结界干扰,所有友方神器使每秒损失1%生命值。上阵「暗使」安托涅瓦可清除这些效果,并提高所有友方单位50%的攻击力,同时挑战结算时将获得额外的评价分数。
  • 每击败1个敌人将获得100评价分,3个敌人全部击败除获得300分外,将根据战斗所耗时间,增加额外的奖励分数,整体耗时越短,额外分数越多,上限100分;如果1个敌人都没有击败,则根据第1个敌人的剩余血量计算评价分数,上限100分;若选择「暗使」安托涅瓦出战,击败第一个敌人的分数将变为200分,3个敌人全部击败将获得400分,时间奖励分算法不变。
 • 每个挑战本各有1个排行榜,各自进行全服分数统计。

活动时间

开始 结束
2020年5月20日维护后 2020年6月3日7:00

活动奖励

条件 奖励 备注
每日首次挑战
 • Item 友情点数.png
  Item rare 蓝.png
  友情点数 ×50
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×100
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×3000
累计300贡献分
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×2
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×3000
累计600贡献分
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×3
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×6000
累计900贡献分
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×4
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×9000
累计1200贡献分
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×12000
累计1500贡献分
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×15000

挑战排行

 • 排行榜将自动统计所获得的的最高分数,三个挑战副本将分三个排行榜分别统计。
 • 排行榜将于6月3日早0点停止上传数据并进入结算,结算需要点时间,在此期间排名可能由于数据更新而发生变化;结算完毕后进入公示期,最终排名请以公示期为准;0点30分开始分批发放奖励。
 • 排行榜将根据活动中取得的最高分数来排名(不同挑战本分开排名)。
条件 奖励 备注
千式 1-10名
 • Item 专属称号.png
  Item rare 金.png
  时空逆旅人
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×3
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×100
11-50名
 • Item 专属称号.png
  Item rare 紫.png
  穿越者
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×2
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×60
51-100名
 • Item 专属称号.png
  Item rare 蓝.png
  旅人
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×30
101-1000名
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×30
利维丽坦 1-10名
 • Item 专属称号.png
  Item rare 金.png
  虚幻之乡
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×3
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×100
11-50名
 • Item 专属称号.png
  Item rare 紫.png
  静谧之海
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×2
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×60
51-100名
 • Item 专属称号.png
  Item rare 蓝.png
  海之乡
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×30
101-1000名
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×30
贝希摩斯 1-10名
 • Item 专属称号.png
  Item rare 金.png
  长渊鲸落
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×3
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×100
11-50名
 • Item 专属称号.png
  Item rare 紫.png
  深海之渊
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×2
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×60
51-100名
 • Item 专属称号.png
  Item rare 蓝.png
  深渊
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×30
101-1000名
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×30
avatar