Title event 漫无止境的春节梦境.png

锣鼓喧鸣,鞭炮连天,过节的喜庆萦绕着都市。享受了一整天春节的氛围已经很疲惫了,正当准备入梦时,却穿越到交错的时空,曾经相识的人,正发生未知的故事。在这场梦境当中,捕捉不一样的命运吧!

活动说明

 • 活动时间:2021年2月3日维护后 - 2021年2月24日7:00
 • 活动分为故事页面和挑战页面。故事页面中可以通过线性闯关解锁剧情,挑战页面可以重复刷取关卡获得丰富奖励。
 • 故事页面:需按顺序依次完成闯关,解锁剧情并获取一次性奖励。故事章节将按照说明时间依次开启。
 • 挑战页面:每通关故事页面的一个挑战关,即在挑战页面解锁相对应的一个关卡。每个关卡共包含8份奖励,消耗精神力重复刷取可获得全部奖励。当奖励领取完毕后,再次挑战将不再获得额外奖励。

故事模式

条件 精神力 奖励
观看剧情
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×5000
 • Item 羁绊点数.png
  Item rare 蓝.png
  羁绊点数 ×300
通过关卡
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×10
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×20000
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×500

挑战模式

关卡 精神力 奖励一览 备注
奇异之境 危机来临
躲避突然袭击
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×2
自选灵魂碎片、自选突破组可以选择兑换星灼、十玖、钟遥或零
星灼的试炼
与星灼切磋
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item C级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  C级记忆结晶・虚 ×1
老兵的试炼
勇敢地面对强敌吧
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×35000
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×35000
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
夜晚的加训
练习战斗技巧
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×35000
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×35000
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item B级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  B级记忆结晶・虚 ×1
战斗特训
练习战斗技巧
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×40000
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×40000
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
突出重围
击败敌人回到安全地点
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×40000
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×40000
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 配送券・锦瑟.png
  Item rare 金.png
  配送券・锦瑟 ×20
奇异之境
观看星灼的表演
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×50000
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×50000
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
倒逆之影 潜入
深入寻找
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×7
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×5
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×3
自选灵魂碎片、自选突破组可以选择兑换星灼、十玖、钟遥或零
教习
兄长的训练
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×7
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×5
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×3
逃离
离开庭院
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×35000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×7
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×35000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×5
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×3
试剑
完成擂台切磋
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×35000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×7
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×35000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×5
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
潜入者
拦截潜入的敌人
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×40000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×7
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×3
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×40000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×5
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
剿灭
清扫潜入的敌人
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×40000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×7
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×40000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×5
 • Item 配送券・锦瑟.png
  Item rare 金.png
  配送券・锦瑟 ×20
反击
击败刺杀者
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×50000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×7
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×50000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×3
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×5
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
浮生一梦 四面的黑影
逃脱黑影的包围
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×10
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×4
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×10
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
自选灵魂碎片、自选突破组可以选择兑换星灼、十玖、钟遥或零
深藏的杀意
击败黑影鬼怪
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×10
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×4
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×10
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×4
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
前往竹斋
清扫沿途的怪物
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×10
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×4
 • Item 神器使.png
  Item rare 紫.png
  自选灵魂碎片 ×10
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×4
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
守护
保护指挥使
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×4
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
降伏年兽
击败年兽
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×4
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×4
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
梦魇
击败梦魇
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×4
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 配送券・锦瑟.png
  Item rare 金.png
  配送券・锦瑟 ×20
梦境崩塌
必须面对的真相
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×5
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×4
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×6
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1

活动奖励

剧情模式

条件 奖励 备注
完成章节「奇异之境」
Item 梦境印迹・星灼.png
Item rare 橙.png
梦境印迹・星灼
2021年春节信物
完成章节「倒逆之影」
Item 梦境印迹・十玖.png
Item rare 橙.png
梦境印迹・十玖
完成章节「浮生一梦」
Item 梦境印迹・钟遥.png
Item rare 橙.png
梦境印迹・钟遥

梦境日记

条件 奖励 备注
完成章节「奇异之境」
 • Item 表情・荡呀荡.png
  Item rare 金.png
  表情・荡呀荡
星灼特殊表情
完成章节「倒逆之影」
 • Item 表情・好梦.png
  Item rare 金.png
  表情・好梦
十玖特殊表情
完成章节「浮生一梦」
 • Item 表情・初见.png
  Item rare 金.png
  表情・初见
钟遥特殊表情
完成全部剧情
 • Item 岁夜千灯.png
  Item rare 橙.png
  岁夜千灯
 • Item 表情・糖福禄.png
  Item rare 金.png
  表情・糖福禄
2021年春节CG
特殊表情
累计领取7个关卡的全部奖励
 • Item A级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  A级记忆结晶・虚
累计领取14个关卡的全部奖励
 • Item S级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  S级记忆结晶・虚
累计领取21个关卡的全部奖励
 • Item 玲珑红袖.png
  Item rare 金.png
  玲珑红袖
时装
avatar