Title event 特别感谢祭.png

转眼间,交界都市迎来了周年纪念日。爱缪莎为此精心准备了一场盛大的音乐会,活动前却意外闯进了一批不速之客……

活动说明

 • 活动分为故事页面和挑战页面。故事页面中可以通过线性闯关解锁剧情,挑战页面可以重复刷取关卡获得丰富奖励。
 • 故事页面:需按顺序依次完成闯关,解锁剧情并获取一次性奖励。故事章节将按照说明时间依次开启。每通关一个章节,还可在音乐盒解锁一段乐章。
 • 挑战页面:每通关故事页面的一个挑战关,即在挑战页面解锁相对应的一个关卡。每个关卡共包含10份奖励,消耗精神力重复刷取可获得全部奖励。当奖励领取完毕后,再次挑战将不再获得额外奖励。
 • 音乐盒:通关故事章节后,可通过左下角音乐盒进入播放页面,点击收集的乐章,聆听动人音乐。

活动时间

开始 结束
2020年11月18日维护后 2020年12月16日7:00

故事模式

条件 精神力 奖励
观看剧情
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×5000
 • Item 羁绊点数.png
  Item rare 蓝.png
  羁绊点数 ×300
通过关卡
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×30
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×20000
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×500

挑战模式

关卡 精神力 奖励一览
清理洋馆
准备音乐会,先从打扫场地开始!
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item C级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  C级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
修复钢琴
失去声音的钢琴暴走了,将其镇压住!
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item B级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  B级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 重构券组.png
  Item rare 橙.png
  重构券组 ×1
打扫书房
书房里会不会有神秘的乐谱呢?
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item C级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  C级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
再一次清理洋馆
清扫工作被奇怪的声音打断……
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 自选光纹剂.png
  Item rare 橙.png
  自选光纹剂 ×1
探索神秘通道
发现了洋馆里的神秘通道……
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item C级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  C级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 配送券・乐章.png
  Item rare 金.png
  配送券・乐章 ×30
最后一次清理洋馆
客人要到了,最后检查一遍,每个角落都不要放过!
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item B级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  B级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 配送券・乐章.png
  Item rare 金.png
  配送券・乐章 ×30
筳宴告急
把食物还给我们!
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item A级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  A级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
宴会收尾工作
宴会走向尾声,将场地打扫干净吧。
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 自选光纹剂.png
  Item rare 橙.png
  自选光纹剂 ×1

EX挑战关卡

关卡 精神力 奖励一览
洋馆特别试炼
客人们和阿希莉亚似乎有话要对你说。
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×0
 • Item 称号.png
  Item rare 紫.png
  称号・笙歌铭夙心
 • Item 重构券组.png
  Item rare 橙.png
  重构券组 ×1
 • Item 染色剂.png
  Item rare 蓝.png
  染色剂 ×2
 • Item 纹染剂.png
  Item rare 蓝.png
  纹染剂 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000

回答问题

问题 选项
用餐询问 晏华吃完焗蜗牛和舒芙蕾之后还喝了几杯白葡萄酒。
大家点的有南瓜汤鱼子酱熏鲑鱼煎鱼排以及昂贵的蓝龙虾。
只有羊排被剩下了。
珈儿吃完冰淇淋后还尝了点别人的曲奇,但拒绝了幽桐的蛋奶冻。
之后她还喝了不少果汁。
珈儿和幽桐分别吃了咖喱饭和意面。爱缪莎只吃了几口沙拉和茶,没吃主食和蛋糕。
杰诺尔和夜前菜和主食都点了鱼或海鲜。
夜没有喝酒而是喝了牛奶。杰诺尔点了提拉米苏但没吃完。
有人用夏布利配蓝龙虾。
有人用马天尼配海鲜拼盘。
有人用香槟配鹅肝酱。
看来你已经咨询过大家的用餐情况了。
第一个问题,点了最贵的一道菜的是谁?
晏华
幽桐
爱缪莎
不错。接下来,主食有三人点了海鲜。谁点了羊排? 杰诺尔
幽桐
爱缪莎
最后,男士们除了夜都点了含酒精的饮料,夜吃了什么甜品? 曲奇
提拉米苏
榛子蛋糕

活动奖励

音乐会日记

条件 奖励 备注
完成第1章剧情
 • Item 三周年徽章.png
  Item rare 橙.png
  三周年徽章
完成第2章剧情
 • Item 头像框・交界3周年.png
  Item rare 橙.png
  头像框・交界3周年
完成第3章剧情
 • Item 命运奏鸣.png
  Item rare 金.png
  命运奏鸣
杰诺尔时装
完成全部剧情
 • Item 特别感谢祭.png
  Item rare 橙.png
  特别感谢祭
2020年周年CG
累计领取2个关卡的全部奖励
 • Item C级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  C级记忆结晶・虚 ×3
累计领取4个关卡的全部奖励
 • Item B级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  B级记忆结晶・虚 ×1
累计领取6个关卡的全部奖励
 • Item A级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  A级记忆结晶・虚 ×1
累计领取8个关卡的全部奖励
 • Item S级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  S级记忆结晶・虚 ×1
参与过1次EX挑战关卡
 • Item 称号.png
  Item rare 蓝.png
  称号・余音在畔
avatar