Title event 猎犬的试炼.png


力量是诅咒亦是祝福,因力量失去过去的少年,亦因这力量可以守护现在和未来。“未来会更好。”大战来临的时刻,伊萨克这样对指挥使说,“先让我们找到延续未来的方法。”这是一场关于守护与希望的试炼。

  • 每层十个关卡,全部通关后可解锁下一层副本。
  • 每日有5次机会推进新副本并获得奖励,次数耗尽后可重复挑战已通关的副本,排行榜自动统计最佳挑战成绩。
  • 通关普通难度5-10后将解锁噩梦难度。噩梦5-10通关后,每日不限次数挑战新副本,但每日副本奖励仍然只有5次。
  • 每层第一关和第五关有关伊萨克的挑战内容,只上阵伊萨克并达成条件,可从第一关跳至该层第五关,第五关跳至第十关。
  • 噩梦难度战斗必定上阵伊萨克。
  • 在试炼副本中,将根据伊萨克的培养情况获得属性加成,加成达成一定数值后可获得额外紫焰币奖励。

奖励

条件 奖励
普通 第1/2/3/4/5层第10关
Item 紫焰币.png
25
Item rare 橙.png
Item 祝祷余烬・中.png
5
Item rare 蓝.png
Item 圣器余烬・中.png
5
Item rare 蓝.png
Item 赦免余烬・中.png
5
Item rare 蓝.png
Item 羁绊点数.png
150
Item rare 蓝.png

Item 金币.png
20000
Item rare 橙.png
第5层第10关
Item 守护之焰.png
Item rare 橙.png
噩梦 第1/2/3/4/5层第10关
Item 紫焰币.png
35
Item rare 橙.png
Item 祝祷余烬・中.png
5
Item rare 蓝.png
Item 圣器余烬・中.png
5
Item rare 蓝.png
Item 赦免余烬・中.png
5
Item rare 蓝.png
Item 羁绊点数.png
200
Item rare 蓝.png

Item 洗炼剂.png
2
Item rare 蓝.png
Item 金币.png
50000
Item rare 橙.png
第5层第10关
Item 紫焰币.png
45
Item rare 橙.png
Item 光纹剂・星冕.png
1
Item rare 蓝.png
Item 祝祷余烬・大.png
2
Item rare 紫.png
Item 圣器余烬・大.png
2
Item rare 紫.png

Item 赦免余烬・大.png
2
Item rare 紫.png
Item 幻力导体.png
3
Item rare 紫.png
Item 虚数魔方.png
3
Item rare 紫.png
Item 神器遗骸.png
3
Item rare 紫.png

排行奖励

条件 奖励
排名段1-3
Item 猎犬的试炼・长啸.png
Item rare 橙.png
Item S级记忆结晶・虚.png
2
Item rare 紫.png
Item A级记忆结晶・虚.png
2
Item rare 紫.png
Item B级记忆结晶・虚.png
2
Item rare 紫.png
Item C级记忆结晶・虚.png
7
Item rare 紫.png

Item 万物因子.png
10
Item rare 金.png
排名段4-10
Item 猎犬的试炼・嘶吼.png
Item rare 金.png
Item S级记忆结晶・虚.png
1
Item rare 紫.png
Item A级记忆结晶・虚.png
2
Item rare 紫.png
Item B级记忆结晶・虚.png
2
Item rare 紫.png
Item C级记忆结晶・虚.png
7
Item rare 紫.png

Item 万物因子.png
10
Item rare 金.png
排名段11-50
Item 猎犬的试炼・低语.png
Item rare 紫.png
Item A级记忆结晶・虚.png
2
Item rare 紫.png
Item B级记忆结晶・虚.png
2
Item rare 紫.png
Item C级记忆结晶・虚.png
7
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
10
Item rare 金.png
排名段51-200
Item 猎犬的试炼・呢喃.png
Item rare 蓝.png
Item A级记忆结晶・虚.png
1
Item rare 紫.png
Item B级记忆结晶・虚.png
2
Item rare 紫.png
Item C级记忆结晶・虚.png
7
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
10
Item rare 金.png
排名段201-500
Item B级记忆结晶・虚.png
2
Item rare 紫.png
Item C级记忆结晶・虚.png
7
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
10
Item rare 金.png
排名段501-1000
Item B级记忆结晶・虚.png
1
Item rare 紫.png
Item C级记忆结晶・虚.png
7
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
9
Item rare 金.png
排名段1001-1500
Item C级记忆结晶・虚.png
7
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
8
Item rare 金.png
Item 金币.png
80000
Item rare 橙.png
排名段1501-2000
Item C级记忆结晶・虚.png
6
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
7
Item rare 金.png
Item 金币.png
70000
Item rare 橙.png
排名段2001-3000
Item C级记忆结晶・虚.png
5
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
6
Item rare 金.png
Item 金币.png
60000
Item rare 橙.png
排名段3001-4000
Item C级记忆结晶・虚.png
4
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
5
Item rare 金.png
Item 金币.png
50000
Item rare 橙.png
排名段4001-5000
Item C级记忆结晶・虚.png
3
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
4
Item rare 金.png
Item 金币.png
40000
Item rare 橙.png
排名段5001-6000
Item C级记忆结晶・虚.png
2
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
3
Item rare 金.png
Item 金币.png
30000
Item rare 橙.png
排名段6001-8000
Item C级记忆结晶・虚.png
1
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
2
Item rare 金.png
Item 金币.png
20000
Item rare 橙.png
排名段8001-10000
Item 灵魂碎片.png
5
Item rare 紫.png
Item 万物因子.png
1
Item rare 金.png
Item 金币.png
10000
Item rare 橙.png
avatar