Title event 指挥使,生日快乐!.png

活动说明

 • 生日祝福于2020年3月25日上线,可在名片夹中设置生日(生日设置后不可更改),等级达到30级且在生日当天右上角会显示图标Icon pickup 生日祝福.png,点击图标可以领取专属奖励。在生日第2日7时前都可以领取奖励。
 • 所有已接收的祝福将收录进
  Item 生日祝福集.png
  Item rare 橙.png
  生日祝福集 ,可以在信物柜中进行回顾。
  满足以下条件的神器使会送来生日祝福:
 1. 点击生日图标前设置的首席神器使。(如果首席为联动异界体神器使,则默认首席为“安”)
 2. 所有专属影装7阶的神器使。
 3. 所有房间羁绊5级的神器使。

活动奖励

奖励 备注
 • Item 生日蛋糕.png
  Item rare 金.png
  生日蛋糕
 • Item 生日派对墙饰.png
  Item rare 紫.png
  生日派对墙饰
限定家具
首次生日
 • Item 欧泊.png
  Item rare 紫.png
  欧泊 ×7
 • Item 记忆券.png
  Item rare 金.png
  记忆券 ×7
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×3
 • Item 时光手表.png
  Item rare 金.png
  时光手表 ×3
 • Item 大型余烬组.png
  Item rare 橙.png
  大型余烬组 ×3
 • Item 染色剂.png
  Item rare 蓝.png
  染色剂 ×3
Item 生日快乐.png
Item rare 橙.png
生日快乐
限定名片夹
首次生日
Item 头像框・生日快乐.png
Item rare 橙.png
头像框・生日快乐
限定头像框
第2次生日
avatar