Title event 糖果大作战.png

不给糖就捣蛋,可....物资紧张的交界都市里几乎没有糖果了。
那只能自己动手制作了!与源千雪、十玖、幽桐一起夺回糖果店,清理怪物、收集材料,制作万圣节的糖果吧!

活动时间

开始 结束
2019年10月23日维护后 2019年11月6日7:00

活动说明

 • 活动分为两个阶段,阶段一清理糖果店铺怪物,通过副本战斗降低怪物威胁值,当怪物威胁值变为0时,阶段结束,进入第二阶段,副本战斗分为4个难度,难度越高,战斗胜利后减少的威胁值越多,不同难度所消耗的精神力相同。
 • 阶段二糖果制作,共有三种糖果可以制作,与源千雪起制作棉花糖, 与十玖一起制作樱花糖,与幽桐一起制作巧克力,活动过程中可任意切换你所帮助的神器使,帮助三位神器使完成全部糖果制作。
神器使 成品 单次产量 总需产量 备注
源千雪
Item 棉花糖.png
Item rare 蓝.png
棉花糖
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×80
 • Item 明胶.png
  Item rare 蓝.png
  明胶 ×120
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×120
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×2400
 • Item 樱花.png
  Item rare 蓝.png
  樱花 ×3600
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×3600
 • 单次产量提高单个糖果20%进度
 • Item 糖果催化剂.png
  Item rare 蓝.png
  糖果催化剂 提高单次产量25%
十玖
Item 樱花糖.png
Item rare 蓝.png
樱花糖
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×160
 • Item 樱花.png
  Item rare 蓝.png
  樱花 ×120
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×50
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×4800
 • Item 樱花.png
  Item rare 蓝.png
  樱花 ×3600
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×1500
幽桐
Item 巧克力.png
Item rare 蓝.png
巧克力
 • Item 可可.png
  Item rare 蓝.png
  可可 ×120
 • Item 鲜奶.png
  Item rare 蓝.png
  鲜奶 ×120
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×70
 • Item 可可.png
  Item rare 蓝.png
  可可 ×3600
 • Item 鲜奶.png
  Item rare 蓝.png
  鲜奶 ×3600
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×2100
 • 每种糖果需要3种材料制作,制作棉花糖需要细砂糖、明胶和能源晶体;制作樱花糖需要细砂糖、樱花和能源晶体;制作巧克力需要可可、鲜奶和能源晶体,不同糖果所需要的各类原料数量也不同,原材料可在仓库中获取。需要击败仓库中的怪物才能获得原材料,战斗同样分为4个难度,难度越高,胜利后获得的原材料越多,不同难度战斗消耗的精神力相同。
地区 难度1 难度2 难度3 难度4
森林农场
 • Item 可可.png
  Item rare 蓝.png
  可可 ×140
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×170
 • Item 可可.png
  Item rare 蓝.png
  可可 ×160
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×200
 • Item 可可.png
  Item rare 蓝.png
  可可 ×180
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×230
 • Item 可可.png
  Item rare 蓝.png
  可可 ×200
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×260
地下仓库
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×250
 • Item 鲜奶.png
  Item rare 蓝.png
  鲜奶 ×60
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×280
 • Item 鲜奶.png
  Item rare 蓝.png
  鲜奶 ×80
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×310
 • Item 鲜奶.png
  Item rare 蓝.png
  鲜奶 ×100
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×340
 • Item 鲜奶.png
  Item rare 蓝.png
  鲜奶 ×120
码头仓库
 • Item 鲜奶.png
  Item rare 蓝.png
  鲜奶 ×140
 • Item 明胶.png
  Item rare 蓝.png
  明胶 ×210
 • Item 鲜奶.png
  Item rare 蓝.png
  鲜奶 ×160
 • Item 明胶.png
  Item rare 蓝.png
  明胶 ×240
 • Item 鲜奶.png
  Item rare 蓝.png
  鲜奶 ×180
 • Item 明胶.png
  Item rare 蓝.png
  明胶 ×270
 • Item 鲜奶.png
  Item rare 蓝.png
  鲜奶 ×200
 • Item 明胶.png
  Item rare 蓝.png
  明胶 ×300
种植园
 • Item 可可.png
  Item rare 蓝.png
  可可 ×60
 • Item 樱花.png
  Item rare 蓝.png
  樱花 ×210
 • Item 可可.png
  Item rare 蓝.png
  可可 ×80
 • Item 樱花.png
  Item rare 蓝.png
  樱花 ×240
 • Item 可可.png
  Item rare 蓝.png
  可可 ×100
 • Item 樱花.png
  Item rare 蓝.png
  樱花 ×270
 • Item 可可.png
  Item rare 蓝.png
  可可 ×120
 • Item 樱花.png
  Item rare 蓝.png
  樱花 ×300
研究所
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×170
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×250
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×200
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×280
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×230
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×310
 • Item 冰块.png
  Item rare 蓝.png
  能源晶体 ×260
 • Item 细砂糖.png
  Item rare 蓝.png
  细砂糖 ×340
 • 可在研究室内与神器使一起制作糖果,每次制作消耗一定数量的原材料, 制作一定次数后将完成一批糖果的制作。每帮助位神器使完成批糖果的制作, 将解锁次糖果配送完成六批糖果后可以获得该神器使的万圣节表情,完成六次糖果配送后可以获得该神器使的挂饰。
 • 每次配送为从起点出发,穿过途中的各个区域抵达终点,获得奖励。旅途中会获得各种宝箱,但也可能遇到怪物。结束配送将无法再次尝试,请尽量经过所有区域到达终点,或灵活使用后退功能,以获得全部奖励。每步消耗2点精神力。

配送路线


第一次派送

137614
128510
9415
111032

第二次派送

151413
012
678910111
5432

第三次派送

剧情模式,无派送。

第四次派送

84329
5
761011
0112

第五次派送

14151617
131211010
456789
32118

第六次派送

210
3141567
4589
13121110

第一次派送

131210
1411526
15437
1098

第二次派送

剧情模式,无派送。

第三次派送

1415321
131245
1011
98760

第四次派送

109845
111415
121310
7236

第五次派送

561112
7100118
489131417
321516

第六次派送

1110345
129
876
012

第一次派送

11109
1510148
1232137
456

第二次派送

987
23
014
10111256

第三次派送

78910
4311
145621312
1501

第四次派送

56789
418171610
01151411
321312

第五次派送

140115
1310928
1211437
56

第六次派送

剧情模式,无派送。

活动奖励

清理糖果店铺怪物

条件 奖励 备注
70点威胁值副本胜利
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×50
 • Item 随机余烬・小.png
  Item rare 绿.png
  随机余烬・小 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×1000
80点威胁值副本胜利
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×60
 • Item 随机余烬・小.png
  Item rare 绿.png
  随机余烬・小 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×1000
90点威胁值副本胜利
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×70
 • Item 随机余烬・小.png
  Item rare 绿.png
  随机余烬・小 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×1000
100点威胁值副本胜利
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×80
 • Item 随机余烬・小.png
  Item rare 绿.png
  随机余烬・小 ×1
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×1000
清理900点威胁值
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×50
 • Item 随机余烬・中.png
  Item rare 蓝.png
  随机余烬・中 ×3
 • Item 羁绊点数.png
  Item rare 蓝.png
  羁绊点数 ×150
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×20000
清理1800点威胁值
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×100
 • Item 随机余烬・中.png
  Item rare 蓝.png
  随机余烬・中 ×6
 • Item 羁绊点数.png
  Item rare 蓝.png
  羁绊点数 ×250
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×50000

糖果制作

条件 奖励 备注
每制作1次糖果
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×40
 • Item 影装精华.png
  Item rare 绿.png
  影装精华 ×20
 • Item 随机余烬・小.png
  Item rare 绿.png
  随机余烬・小 ×2
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×2000
每完成1批糖果
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×100
 • Item 随机余烬・中.png
  Item rare 蓝.png
  随机余烬・中 ×1
 • Item 羁绊点数.png
  Item rare 蓝.png
  羁绊点数 ×50
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×10000
累计完成3批糖果
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×150
 • Item 大型余烬组.png
  Item rare 橙.png
  大型余烬组 ×1
 • Item 时装券.png
  Item rare 紫.png
  时装券 ×200
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×20000
累计完成6批糖果
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×200
 • Item 随机界限突破材料.png
  Item rare 橙.png
  界限突破组 ×1
 • Item 暗雾券.png
  Item rare 金.png
  暗雾券 ×1
 • Item 万圣节表情.png
  Item rare 金.png
  万圣节表情
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×30000
源千雪、十玖、幽桐的万圣节专属表情

糖果配送

条件 奖励 备注
100%完成奖励
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×45
 • Item 随机余烬・中.png
  Item rare 蓝.png
  随机余烬・中 ×3
 • Item 羁绊点数.png
  Item rare 蓝.png
  羁绊点数 ×30
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×200
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×10000
未100%完成奖励
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×10
 • Item 随机余烬・中.png
  Item rare 蓝.png
  随机余烬・中 ×1
 • Item 羁绊点数.png
  Item rare 蓝.png
  羁绊点数 ×5
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×50
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×2000
完成6次运送
 • Item 南瓜币.png
  Item rare 橙.png
  南瓜币 ×100
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×10000
 • Item 小恶魔头饰(十玖).png
  Item rare 橙.png
  小恶魔头饰(十玖)
 • Item 小恶魔头饰(源千雪).png
  Item rare 橙.png
  小恶魔头饰(源千雪)
 • Item 小恶魔头饰(幽桐).png
  Item rare 橙.png
  小恶魔头饰(幽桐)
根据选择神器使发放对应头饰

商店兑换

名称 次数 兑换 备注
Item 万圣节主题信物柜.png
Item rare 橙.png
万圣节主题信物柜
1
Item 南瓜币.png
Item rare 金.png
南瓜币 ×500
Item 暗雾券.png
Item rare 金.png
暗雾券
6
Item 南瓜币.png
Item rare 金.png
南瓜币 ×325
Item S级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
S级记忆结晶・虚
1
Item 南瓜币.png
Item rare 金.png
南瓜币 ×600
初始星级为S级的神器使的觉醒材料
Item A级记忆结晶・虚.png
Item rare 紫.png
A级记忆结晶・虚
1
Item 南瓜币.png
Item rare 金.png
南瓜币 ×300
初始星级为A级的神器使的觉醒材料
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×5
60
Item 南瓜币.png
Item rare 金.png
南瓜币 ×120
Item 幻力导体.png
Item rare 紫.png
幻力导体
5
Item 南瓜币.png
Item rare 金.png
南瓜币 ×40
Item 虚数魔方.png
Item rare 紫.png
虚数魔方
5
Item 南瓜币.png
Item rare 金.png
南瓜币 ×40
Item 神器遗骸.png
Item rare 紫.png
神器遗骸
5
Item 南瓜币.png
Item rare 金.png
南瓜币 ×40
Item 随机绿色影装.png
Item rare 绿.png
随机绿色普通影装
Item 南瓜币.png
Item rare 金.png
南瓜币 ×20
Item 糖果催化剂.png
Item rare 蓝.png
糖果催化剂
Item 晶钻.png
Item rare 橙.png
晶钻 ×30
提高单次产量25%
avatar