Title event 纯白少女与绯之歌.png

活动说明

  • 活动时间:2018年7月18日维护后 - 2018年8月1日7:00
  • 限定召唤中,会额外出现「纯白福音」初音未来「红之旋律」MEIKO两位神器使。首次获得初音未来赠送专属紫色影装。
  • 可使用异界券・炎夏或欧泊进行召唤,每6次召唤可获得苹果糖,活动期间使用苹果糖进化指定专属影装将享有折扣,苹果糖回收后,指定专属影装进化将恢复至10猫铃铛价格。
  • 限定召唤的概率UP是指,与其他同等级的神器使相比,拥有更高的出现概率(各等级出现概率与通常记忆隙间的概率相同)。
  • 活动结束后,记忆隙间中将不会再出现本次隙间开放的相关神器使,存在于进度中的「纯白福音」初音未来「红之旋律」MEIKO记忆片段将转化为灵魂碎片,同时转化数据将被记录。

概率公示

道具 概率
当期S级神器使 0.15%
当期A级神器使 0.70%
当期S级神器使记忆片段(总和) 4.00%
当期A级神器使记忆片段(总和) 4.00%
金色影装 1.00%
紫色影装 2.50%
蓝色影装 5.00%
紫色稀有影装 6.00%
蓝色稀有影装 11.00%
绿色稀有影装 22.00%
S级神器使 0.25%
A级神器使 1.50%
S级神器使记忆片段 6.75%
A级神器使记忆片段 8.00%
B级神器使 13.00%
C级神器使 21.50%
欧泊*8 1.50%

活动奖励

条件 奖励 备注
累计6次召唤
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖
首次获得初音未来
Item 纯白羽翼.png
Item rare 紫.png
纯白羽翼
初音未来专属影装

兑换商店

名称 次数 兑换
Item 万物因子.png
Item rare 金.png
万物因子 ×18
1
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×7
Item 纯白羽翼碎片.png
Item rare 紫.png
纯白羽翼碎片 ×2
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×1
Item 绯红碎片.png
Item rare 紫.png
绯红碎片 ×2
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×1
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×50
1
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×2
Item 灵魂碎片.png
Item rare 紫.png
灵魂碎片 ×15
3
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×1
Item 灵魂核心.png
Item rare 紫.png
灵魂核心 ×10
1
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×4
Item 灵魂核心.png
Item rare 紫.png
灵魂核心 ×2
15
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×1
Item 时契.png
Item rare 紫.png
时契 ×1
5
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×1
Item 洗炼剂.png
Item rare 蓝.png
洗炼剂 ×10
12
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×1
Item 心的重量.png
Icon 稀有 style.png
Item rare 紫.png
心的重量
1
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×4
Item 幸运手环.png
Item rare 金.png
幸运手环
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×2
Item 天狗面.png
Item rare 金.png
天狗面
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×3
Item 奇迹之塔.png
Item rare 金.png
奇迹之塔
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×5
Item 日月贝.png
Item rare 金.png
日月贝
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×2
Item 重构券组.png
Item rare 橙.png
重构券组
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×8
Item 猫铃铛.png
Item rare 金.png
猫铃铛 ×1
Item 苹果糖.png
Item rare 橙.png
苹果糖 ×1
avatar